Organizator

CEDOZ Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości

Zobacz profil
Termin
2017-05-08 do 2017-05-24
 
Lokalizacja
Warszawa
 
Cena
1850 zł
 
Kategoria
 • Kadry/Płace
 • Ubezpieczenia
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Data publikacji: 2016-11-30

Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem z obsługą programu Symfonia

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków, stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń, zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do pracy w dziale kadrowo-płacowym. Umożliwia uczestnikowi zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń oraz zaznajomienie się z obsługą najpopularniejszego systemu kadrowo-płacowego Symfonia.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach 
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu, 
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 99 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, 
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy, 
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń, 
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, 
 • ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace.

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym umiejętności w obrębię zawodu:

 • pracownik ds. osobowych              441501 
 • pracownik obsługi płacowej            431301

 

 

I. MODUŁ PRAWO PRACY 

 

1. Zagadnienia ogólne 

 

1.1. Źródła prawa pracy 
1.2. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakłada pracy 
1.3. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu 
1.4. Stosunek pracy 
1.5. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

 


2. Umowa o pracę 

2.1. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę 
2.2. Zawarcie umowy o pracę 
2.3. Rodzaje umów o pracę 
2.4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę 
2.5. Sposób zawarcia umowy o pracę 
2.6. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

 

 

3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych 

 

3.1. Część A dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie 
3.2. Część B dokumenty dotyczące nawiązania i przebiegu stosunku pracy 
3.3. Część C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

 

 

4. Zmiana warunków umowy o pracę 

 

4.1. Porozumienie zmieniające 
4.2. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy 
4.3. Czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy

 

 

5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 

 

5.1. Podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych 
5.2. Plany urlopów 
5.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
5.4. Urlopy bezpłatne 
5.5. Zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy 
5.6. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności 
5.7. Ewidencjonowanie urlopów pracowniczych - karta urlopowa

 

 

6. Czas pracy 

 

6.1. Podstawowe zasady rozliczania czasu pracy 
6.2. Okres odpoczynku 
6.3. Systemy i rozkłady czasu pracy 
6.4. Praca w godzinach nadliczbowych 
6.5. Praca w porze nocnej 
6.6. Praca w niedzielę i święta 
6.7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy

 

 

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika 

 

7.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy 
7.2. Podstawowe obowiązki pracownika 
7.3. Zakaz konkurencji 
7.4. Obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 
7.5. Regulamin pracy 
7.6. Nagrody i wyróżnienia 
7.7. Odpowiedzialność porządkowa pracownika 
7.8. Obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

 

 

8. Odpowiedzialność materialna pracowników 

 

8.1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy 
8.2. Odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

 

 

9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 
9.1. Ochrona pracy kobiet ciężarnych 
9.2. Uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem 
9.3. Urlopy macierzyńskie 
9.4. Urlopy wychowawcze

 

 

10. Rozwiązywanie stosunku pracy 

 

10.1. Na mocy porozumienia stron 
10.2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 
10.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
10.4. Z upływem czasu, na który była zawarta 
10.5. Wygaśnięcie stosunku pracy 
10.6. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy 
10.7. Świadectwo pracy - szczegółowa treść oraz sposób i tryb jego wydawania

 


II. MODUŁ WYNAGRODZENIA 

 


1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia 
2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń 
3. Systemy wynagradzania 
4. Dokumentacja wynagrodzeń 

4.1. Karty płac 
4.2. Karty wynagrodzeń 
4.3. Karty przychodów pracownika 
4.4. Listy płac

 

 

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

 

 

6. Składniki wynagrodzenia 

 

6.1. stawka osobistego zaszeregowania, 
6.2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, 
6.3. dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej 
6.4. wynagrodzenie za czas pełnionego dyżuru 
6.5. wynagrodzenie za czas niezawinionego przestoju 
6.6. wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy 
6.7. odprawy – emerytalna, rentowa, pośmiertna 
6.8. odprawy i odszkodowania z tyt. rozwiązania umowy o pracę, 
6.9. premia 
6.10. nagroda jubileuszowa 
6.11. dodatek zmianowy 
6.12. dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 
6.13. inne dodatkowe elementy wynagrodzenia

 

 

7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

 
7.1. Obowiązki płatnika składek ( zgłoszenie do ubezpieczeń płatnika i ubezpieczonych, obowiązek aktualizacji i korekty przekazanych do ZUS danych, sporządzenie deklaracji rozliczeniowych, itp.) 
7.2. Ubezpieczenia społeczne - zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe 
7.3. Ubezpieczenia zdrowotne

 

 


8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

 

 

9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

 
9.1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu 
9.2. PIT 2

 

 

10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia

 

 


11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

 

 


12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi 

12.1. nieobecność spowodowana niezdolnością do pracy z powodu choroby 
12.2. nieobecność spowodowana innymi przyczynami

 

 

13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi 


14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych – ćwiczenia praktyczne 
17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło 
18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40,) 
19. Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze

 

 


III MODUŁ SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISY W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KAROWO-PŁACOWYM 

 


1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem

 
1.1. Cel programu jego przeznaczenia 
1.2. Zakładki : Firma, Funkcje, Aktywacja, Okno, Pomoc 
1.3. Katalogi 
1.3.1. tworzenie katalogów 
1.3.2. zmiana statusu pracowników 
1.3.3. zarządzanie katalogami w danym okresie czasu 
1.4. Filtry 
1.4.1. omówienie potrzeby i zasady tworzenia filtrów 
1.4.2. tworzenie filtrów 
1.5. omówienie „Elementów kadrowych” i „Elementów kadrowych zgrupowanych” – składnik niezbędne do zakładania filtrów

 

 

2. Rejestrowanie pracownika 

 

2.1. wprowadzenie podstawowych danych 
2.2. załączenie fotografii 
2.3. różnica między „Działem” a „Miejscem pracy”

 

 

3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza

 

 

4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy 

 

4.1. wprowadzenie danych osobowych 
4.2. uzupełnienie informacji o dotychczasowych zatrudnieniu 
4.3. edycja słowników

 

 

5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy 

 

5.1. wyjaśnienie potrzeby wprowadzania danych o poprzednim pracodawcy 
5.2. praca w szczególnych warunkach 
5.3. inne informacje o uprawnieniach lub świadczeniach, które posiada pracownik w chwili zatrudnienia

 

 

6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym

 

 

7. Podpisanie umowy o pracę 

 

7.1. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych 
7.2. wygenerowanie umowy o pracę 
7.3. zmiana wizerunku umowy i archiwizacja

 

 

8. Bilanse urlopowe 

 

8.1. istota zakładania bilansów urlopowych 
8.2. wymiar UW i krótka charakterystyka

 

 

9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby

 

 

10. Tworzenie umów cywilnoprawnych 

 

10.1. Utworzenie zestawu jako zakładka 
10.2. Krótka charakterystyka umowy zlecenia - TEORIA 
10.3. Wprowadzanie parametrów podatkowych i ZUS 
10.4. Wprowadzenie umowy zlecenie 
10.5. Rozliczenie umowy zlecenia 
10.6. Kiedy i jakie składki od umowy zlecenia – TEORIA 
10.7. Krótka charakterystyka umowy o dzieło - TEORIA 
10.8.Wprowadzenie parametrów podatkowych i ZUS 
10.9.Wprowadzenie umowy o dzieło 
10.10.Rozliczenie umowy o dzieło

 

 

11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA 

 

11.1. Omówienie „Wzorców” 
11.2. Omówienie „Okresów” 
11.3. Otwieranie i zamykanie okresu 
11.4. Naliczenie wynagrodzenia 
11.5. Generowanie Listy Płac 
11.6.Generowanie Pasków wynagrodzenia 
11.7. Generowanie Karty Wynagrodzenia 
11.8. Generowanie PIT – 11 
11.9. Status wprowadzonych zdarzeń i potrzeba ich realizacji (oczekujące, niezrealizowane, zrealizowane) 
11.10. Kryteria wyszukiwań zdarzeń

 

 

12. Rozwiązanie stosunku pracy

 
12.1. Wprowadzanie nowego zdarzenia do kalendarza - rozwiązanie umowy o pracę 
12.2. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia ZUS 
12.3. Rozwiązanie umowy z pracowników zgodnie z KP 
12.4. Ekwiwalent za UW 
12.5. Wygenerowanie świadectwa pracy w czasie pierwszej rejestracji w kalendarzu 
12.6. Wygenerowanie świadectwo pracy z poziomu raportów

 

 

13. ĆWICZENIA

 

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1850 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty

 • I rata 950 zł.
 • II rata 900 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 1800 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • pracownik ds. osobowych –  441501
  • pracownik obsługi płacowej – 431301
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzającyumiejętności w obrębie zawodu
  • pracownik ds. osobowych –  441501
  • pracownik obsługi płacowej – 431301

 

Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Paweł Surówka

Paweł Surówka prezesem PZU

Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pawła Surówkę na stanowisko prezesa zarządu PZU.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

European Executive Forum

W imieniu organizatora zapraszamy 26 i 27 kwietnia do warszawskiego hotelu Sheraton, gdzie odbędzie się „European Executive Forum”, międzynarodowy kongres o tematyce przywództwa i zarządzania.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE