Organizator

CEDOZ Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości

Zobacz profil
Termin
2017-03-22 do 2017-05-24
 
Lokalizacja
Warszawa
 
Cena
4950 zł
 
Kategoria
 • Kadry/Płace
 • Księgowość
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Data publikacji: 2016-12-05

Zintegrowany kurs księgowości z zagadnieniami kadrowo-płacowymi i MS Excel

ADRESACI KURSU

 

Kurs jest przeznaczony dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które pragną rozwijać swoje kompetencje w zawodzie księgowej (księgowego) od podstawi nie miały wcześniej styczności z problematyką rachunkowości lub powracają na rynek pracy po dłuższej przerwie.

 

CEL KURSU

 

Kurs uczy praktycznego księgowania przy wykorzystaniu programu finansowo-księgowego "Symfonia" i przygotowuje do kompleksowej obsługi firmy w zakresie księgowości oraz prowadzenia spraw kadrowych i naliczania wynagrodzeń. Samodzielny księgowy to zazwyczaj osoba, która samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzi całość spraw księgowych w małej lub średniej firmie prowadzącej księgi rachunkowe (pełna księgowość).

Podczas kursu uczestnik zdobywa wiedzę z księgowania dowodów oraz sporządzania podstawowych zestawień do sprawozdania finansowego. Nabywa w praktyce umiejętność księgowania przy wykorzystaniu komputerowego programu finansowo-księgowego "Symfonia".  Kurs pozwala podjąć pracę na stanowisku księgowej (księgowego) w zespole księgowych.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz zastosowania MS Excel w codziennej pracy w celu przygotowania niezbędnych raportów i zestawień zarządczych.

 

FORMA KURSU

 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 219,5 godzin zegarowych.

 

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

 

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji kosztów na kontach zespołów 4 i 5,
 • umiejętności ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych,
 • umiejętności ewidencji środków trwałych,
 • umiejętności dokonywania zapisów ewidencji przychodów,
 • umiejętności ustalania zobowiązań z tytułu pdof, pdop, vat.
 • umiejętności przygotowania bilansu i rachunku wyników
 • umiejętności prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • udzieleniu i rozliczeniu urlopów i zwolnień od pracy,
 • przygotowaniu danych do sporządzania listy płac,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do ustalenia uprawnień zasiłku chorobowego,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do naliczenia i ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do dokonania potraceń z wynagrodzeń,
 • przygotowaniu danych i dokumentów do obliczenia wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • ewidencji zdarzeń kadrowo-płacowych w systemie Symfonia Kadry i Płace.
 • umiejętności przygotowania listy płac
 • umiejętności ustalenia zobowiązań publiczno-prawnych w tytułu pdof i zus

 

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU:

 

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w obrębię zawodu:

 • Specjalista ds. rachunkowości    kod zawodu 241103
 • Pracownik obsługi płacowej       kod zawodu 431301
 • Pracownik ds. osobowych         kod zawodu 441501

 

1. Wstęp do Rachunkowości

 

2. Klasyfikacja i rejestracja operacji gospodarczych

3. Zasady ewidencji na kontach księgowych

4. Ewidencja i klasyfikacja kont księgowych

 

5. Bilansowanie majątku podmiotu gospodarczego

 

6. Dowody księgowe

7. Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej

8. Czynności w księgowaniu na kontach i bilansowanie

 

9. Podatki

 

 

10. Księgowanie środków pieniężnych i krótkoterminowych papierów wartościowych

 

 

11. Księgowanie rozrachunków

 

 

12. Księgowanie materiałów

 

 

13. Księgowanie towarów

 

 

14. Księgowanie środków trwałych i inwestycji

 

 

15. Księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowanych aktywów

 

16. Księgowanie kosztów rodzajowych

17. Księgowanie kosztów kalkulacyjnych

18. Księgowanie pozostałych kosztów operacyjnych

19. Księgowanie przychodów i kosztów finansowych

 

20. Księgowanie kapitałów 21. Sporządzanie rachunków zysków i strat oraz bilans

 

 

22. Sporządzenie deklaracji VAT -7, PIT -2, PIT B, PIT 36 L, CIT 8

 

 

23. Księgowość komputerowa w programie Symfonia - Finanse i księgowość

 

 

MODUŁ: PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

1. Obowiązek i zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

 

2. Ewidencje i rejestry

 

 

3. Wybrane zagadnienia związane z PDOF

 

 

4. Wybrane zagadnienia związane z VAT

 

 

5. Wybrane zagadnienia związane z rozliczeniami ZUS przedsiębiorców

 

6. Ćwiczenia praktyczne w programie komputerowym

Warsztaty z rachunkowości zaawansowanej

1.Rozrachunki- ćwiczenia praktyczne

1.1.Publicznoprawne z Urzędem Skarbowym , Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  i Urzędem Celnym

1.2.Z tytułu wynagrodzeń i inne

1.3.Odpisy aktualizujące rozrachunk

2.Środki pieniężne  gotówkowe i bezgotówkowe i walutowe -ćwiczenia praktyczne

2.1.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

2.2.Papiery wartościowe i inne środki pieniężne

2.3.Ewidencja walut i różnic kursowych

3.Obrót zapasami - ćwiczenia praktyczne

3.1.Materiały i towary

3.2.Wyroby gotowe

3.3.Obrót towarów - SAD, VAT, cło i akcyza.

4.Ewidencja i rozliczenie kosztów  - ćwiczenia praktyczne

4.1.Układ kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych

4.2.Ewidencja produktów

4.3.Rozliczenia międzyokresowe kosztów

5.Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem- ćwiczenia praktyczne

5.1.Ewidencja kosztów i przychodów ze sprzedaży

5.2.Pozostałe  koszty i przychody operacyjne

5.3.Przychody i koszty finansowe

5.4.Międzyokresowe rozliczenie przychodów i  tworzenie rezerw

6.Sprawozdanie finansowe

6.1.Wynik finansowy i jego podział

6.2.Bilans

6.3.Przepływy finansowe - Cash Flow Excel w zastosowaniach finansowo-księgowych

 

MODUŁ: EXCEL W ZASTOSOWANIACH FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 

1.Tworzenie arkuszy w oparciu o powiązane tabele danych, wykorzystanie wbudowanych funkcji logicznych i wyszukiwania do rozwiązywania typowych problemów z obszarów kadr i płac, księgowości (Listy płac, Wykorzystanie urlopów, Zestawienia sprzedaży)
2. Automatyzacja obliczeń za pomocą złożonych formuł budowanych oraz wykorzystania formantów sterujących formularzami.
3. Import i export danych finansowych i księgowych.
4. Bazy danych w Excel-u
5. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych).
7. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy działalności przedsiębiorstwa.8. Zastosowanie funkcji finannsowych (kredyty, amortyazacja, inwestycje) wbudowanych w Excel w codziennej
pracy.

 

MODUŁ: PRAWO PRACY

 


1. Zagadnienia ogólne

 

2. Umowa o pracę

 

 

3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych

 

 

4. Zmiana warunków umowy o pracę

 

 

5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 

 

6. Czas pracy

 

 

7. Obowiązki pracodawcy i pracownika

 

 

8. Odpowiedzialność materialna pracowników

 

 

9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 

 

10. Rozwiązywanie stosunku pracy

 

 

MODUŁ WYNAGRODZENIA

 

1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy – definicje, podstawowe pojęcia

 

 

2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń

 

 

3. Systemy wynagradzania

 

 

4. Dokumentacja wynagrodzeń

 

 

5. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy

 

 

6. Składniki wynagrodzenia

 

 

7. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych

 

 

8. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia

 

 

9. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń

 

 

10. Od czego płaci się podatki - wyłączenia

 

 

11. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

 

 

12. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi

 

 

13. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi

 

 

14. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

 

 

15. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

 

 

16. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych – ćwiczenia praktyczne

 

 

17. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło

 

 

18. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11,  PIT-12, PIT-40,)19. Program Płatnik – ćwiczenia – praca przy komputerze.

 

MODUŁ SYMFONIA

1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem

 

 

2. Rejestrowanie pracownika

 

 

3. Wprowadzenie danych w kalendarzu- edycja kalendarza

 

 

4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy

 

 

5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy

 

 

6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym

 

 

7. Podpisanie umowy o pracę

 

 

8. Bilanse urlopowe

 

 

9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby

 

 

10.  Tworzenie umów cywilnoprawnych

 

 

11.  Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA

 

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 4950 zł

 

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający kod zawodu
 • Serwis kawowy 
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu

 

Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Nowe studia podyplomowe z akredytacją ACCA

Kariera w Finansach rozmawia z Robertem Pattersonem ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej na temat nowych, akredytowanych przez ACCA studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów.

Więcej artykułów
Awanse
Jarosław Kosiński

Jarosław Kosiński nowym Partnerem w Deloitte

Do Działu konsultingu Deloitte dołączył Jarosław Kosiński, który jako Partner pokieruje zespołem CDD.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Polityki i procedury Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE