Organizator

CEDOZ Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości

Zobacz profil
Termin
2017-05-08 do 2017-06-18
 
Lokalizacja
Warszawa
 
Cena
3000 zł
 
Kategoria
 • Kadry/Płace
 
Rodzaj
 • Kursy i szkolenia
 
Data publikacji: 2017-01-04

Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z obsługą programów Symfonia i Płatnik

ADRESACI KURSU

Kurs skierowany jest zarówno do kandydatów jak i praktyków stawiających pierwsze kroki zawodowe w obszarze kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń oraz specjalistów zainteresowanych tematyką z zakresu kadr, płac zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

CEL KURSU

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w dziale kadrowo-płacowym. Uczestnik ma możliwość usystematyzowania, poszerzenia lub zdobycia od podstaw wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

FORMA KURSU

Kurs prowadzony jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznają się ze zdarzeniami kadrowo-płacowymi, rejestrują je oraz przygotowują rozliczenia w najpopularniejszym na rynku systemie kadrowo-płacowym SYMFONIA.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach,
 • naukę własną słuchacza, 
 • studiowanie literatury przedmiotu,
 • prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

Kurs obejmuje 171 godzin dydaktycznych.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza zawodowa i opanowane umiejętności zawodowe, dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • przygotowywaniu i archiwizowaniu dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
 • ustalaniu i rozliczaniu uprawnień urlopowych,
 • planowaniu i rozliczaniu czasu pracy,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z  wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych,

 

EGZAMIN/CERTYFIKACJA ZAWODU

Po zakończeniu kursu, słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).

Dodatkowo osoba, która zdała egzamin na zasadach określonych przez Radę Programową Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające umiejętności w obrębię zawodu:

 • specjalista ds. wynagrodzeń                  242310
 • specjalista ds. kadr                              242307

I PRAWO PRACY OD PODSTAW

 1. Zagadnienia ogólne
 2. Umowa o pracę
 3. Podstawowa dokumentacja pracownicza - teczka akt osobowych
 4. Zmiana warunków umowy o pracę
 5. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy
 6. Czas pracy
 7. Obowiązki pracodawcy i pracownika
 8. Odpowiedzialność materialna pracowników
 9. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 10. Rozwiązywanie stosunku pracy

 

II PRAWO PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

 

* KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY

 

 1. Nawiązywanie stosunku pracy
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 3. Zmiana treści stosunku pracy
 4. Kiedy czas się rozstać - czyli ustanie stosunku pracy

 

 

 

 

* URLOPY, ZWOLNIENIA OD PRACY

 

 1. Zasada prawa do wypoczynku
 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 3. Prawo do pierwszego urlopu w życiu
 4. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego
 5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 6. Urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych
 7. Zwolnienia od pracy

 

 

 

 

* CZAS PRACY NIE TAKI STRASZNY

 

 1. Definicje ustawowe
 2. Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
 3. Przerwy wliczane do czasu pracy
 4. Dyżur i przestój w prac
 5. Systemy i rozkłady czasu pracy
 6. Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 7. Praca w porze nocnej
 8. Praca w godzinach nadliczbowych
 9. Praca w niedziele i święta
 10. Planowanie zatrudnienia w oparciu o obowiązujące normy czasu pracy
 11. Harmonogram pracy
 12. Przegląd najnowszego orzecznictwa

 

 

 

 

* WARSZTAT SPECJALISTY DS. PERSONALNYCH

 

 1. Opisy stanowisk
 2. Rekrutacja
 3. Wprowadzenie nowego pracownika

 

III WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY OD PODSTAW

 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy, definicje, podstawowe pojęcia
 2. Podstawy prawne kalkulacji wynagrodzeń
 3. Systemy wynagradzania
 4. Dokumentacja wynagrodzeń
 5. Karty płac
 6. Karty wynagrodzeń
 7. Karty przychodów pracownika
 8. Listy płac
 9. Wynagrodzenie minimalne i dodatek wyrównawczy
 10. Składniki wynagrodzenia
 11. Podstawowe informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych
 12. Od czego płaci się składki ZUS - wyłączenia
 13. Parametry stosowane przy kalkulacji wynagrodzeń
 14. Od czego płaci się podatki - wyłączenia
 15. Ćwiczenia praktyczne w wyliczaniu kwoty netto z uwzględnieniem sytuacji szczególnych ( ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)
 16. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 17. Podstawowe zasady dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wraz z ćwiczeniami praktycznymi
 18. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 19. Zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 20. Tworzenie listy płac w oparciu o różne elementy wynagrodzenia oraz ustalanie zobowiązań budżetowych - ćwiczenia praktyczne
 21. Obliczanie wynagrodzenia za pracę wykonywaną na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło
 22. Obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF (PIT-4R, PIT-11, PIT-12, PIT-40)
 23. Program Płatnik - ćwiczenia - praca przy komputerze

 

IV WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY - WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA

 

* TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC

 

 1. Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto w sytuacjach szczególnych
 2. Ćwiczenia z naliczania poszczególnych składników wynagrodzenia
 3. Odprawy, odszkodowania i rekompensaty na liście płac- zasady ustalania
 4. Wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika - osoby uprawnione i sposób rozliczenia (ZUS, podatek)
 5. Wynagrodzenie dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądu
 6. Należności z tytułu umowy o pracę wypłacane byłym pracownikom
 7. Świadczenia wypłacane z tytułu. podróży służbowej pracownika i osoby niebędącej pracownikiem
 8. Tworzenie listy płac w oparciu o różnorodne składniki wynagrodzenia - case study
 9. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z umów cywilnoprawnych
 10. Świadczenia pozapłacowe na liście płac - sposób ujęcia i rozliczenia
 11. Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnych
 12. Panel dyskusyjny - pytania uczestników

 

 

 

 

* GDY PRACOWNIK CHORUJE ORAZ POBIERA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

 

 1. Wynagrodzenie za czas choroby
 2. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
 3. Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
 4. Zasiłek wyrównawczy
 5. Zasiłek macierzyński
 6. Zasiłek opiekuńczy
 7. Świadczenia związane z niezdolnością do pracy spowodowane wypadkiem
 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa obowiązujące od 12 listopada 2009
 9. Ćwiczenia praktyczne w rozliczaniu świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej choroba lub macierzyństwem - rozwiązywanie zadań

 

 

 

 

* PŁATNE I NIEPŁATNE ABSENCJE PRACOWNICZE-ZASADY ROZLICZEŃ

 

 1. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - zasady obliczania, z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od 3 listopada 2009 - ćwiczenia praktyczne
 2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku ze zmianą Rozporządzenia Urlopowego
 3. Wynagrodzenie za okres zwolnień od pracy- zasady obliczania, przykłady
 4. Dopłaty do wypoczynku z ZFŚS
 5. Świadczenie urlopowe
 6. Ćwiczenia praktyczne w ustalaniu wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 7. Panel dyskusyjny

 

V SYMFONIA KADRY I PŁACE - PRACA SPECJALISTY DS. KADR I PŁAC W NAJPOPULARNIEJSZYM PROGRAMIE KADROWO-PŁACOWYM

 1. Omówienie programu i zapoznanie i interfejsem
 2. Rejestrowanie pracownika
 3. Wprowadzenie danych w kalendarzu - edycja kalendarza
 4. Przyjęcie do pracy : wybór odpowiedniej formy umowy
 5. Okres zatrudnienia i przerw u poprzedniego pracodawcy
 6. Edukacja pracownika i zależność z urlopem wypoczynkowym
 7. Podpisanie umowy o pracę
 8. Bilanse urlopowe
 9. Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników : urlopy, choroby
 10. Tworzenie umów cywilnoprawnych
 11. Wzorce + Płace w Programie SYMFONIA
 12. Rozwiązanie stosunku pracy
 13. ĆWICZENIA

Cena:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3000 zł. 

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty

 • I rata 1000 zł.
 • II rata 1000 zł.
 • III rata 1000 zł.

Uwaga! Przy zapłacie od razu całej kwoty przed kursem koszt szkolenia wynosi 2850 złotych.

Cena kursu obejmuje:

 • komplet materiałów dydaktycznych
 • egzamin potwierdzający umiejętności zawodowe
  • specjalista ds. wynagrodzeń - 242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307
 • zaświadczenie o ukończenie szkolenia
 • certyfikat potwierdzający umiejętności w obrębie zawodu
  • specjalista ds. wynagrodzeń -  242310, 
  •  specjalista ds. kadr -  242307

 

Spodobała Ci się ta oferta?
Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
 

Skorzystaj proszę z poniższego formularza, aby wysłać swoje zgłoszenie na szkolenie bezpośrednio do organizatora. Wystarczy, że podasz swoje dane, a my wyślemy wiadomość do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, która skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia szczegółów. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Powodzenia!

Wysyłając aplikację zgadzasz się na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych przez firmę publikującą ogłoszenie. Jeśli nazwa firmy nie jest podana, zostanie Ci ona przekazania jedynie w sytuacji, gdy Twoja kandydatura zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe są ponadto gromadzone w celach statystycznych przez firmę MBE group Sp. z o.o. W każdej chwili przysługuje Ci prawo żądania usunięcia tych danych. Jeśli nie akceptujesz powyższych postanowień, nie wysyłaj proszę aplikacji na to ogłoszenie.

 

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia na szkolenie. Zostało ono przekazana jego organizatorowi, a potwierdzenie wysłaliśmy na adres mailowy podany przez Ciebie w formularzu.

Zapraszamy do założenia konta w serwisie KarierawFinansach.pl. Zajmie Ci to nie więcej niż 5 minut, a dzięki rejestracji otrzymasz dostęp do wielu atrakcyjnych funkcjonalności serwisu, np. powiadomień z ofertami pracy dostosowanymi do Twoich preferencji. Ponadto Twoje CV zostanie automatycznie dołączone do profilu, dzięki czemu mogą dotrzeć do Ciebie pracodawcy i w ten sposób szybciej znajdziesz pracę.

Bądź na bieżąco!
Zamów bezpłatne powiadomienie z ofertami szkoleń
UE