28-05-2013 | Joanna Urbaniak, aktualizacja: Jakub Jański

CKF: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
 

W tej chwili w Systemie Standardów Kwalifikacji uczestniczy 27 banków, 21 szkół i jedna instytucja finansowa. Specjalny, honorowy status uczestnika Systemu Standardów posiada Narodowy Bank Polski (NBP), który od początku funkcjonowania Systemu wspiera merytorycznie prace nad jego rozwojem. Ponadto, uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez dwa banki zrzeszające.

 

CKF (Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych) jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.


Dane podstawowe

 

Kwalifikacja CKF skierowana jest do osób zajmujących się sprzedawaniem produktów finansowych, kontaktujących się z klientami (nie tylko w placówce banku, ale także korespondencyjnie, telefonicznie oraz osobiście), a także do pracowników biur maklerskich i firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych.


 

Zakres wiedzy

 

Aby uzyskać certyfikat, należy zaliczyć egzamin CKF w formie pisemnej i ustnej przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ZBP, posiadać minimum 6-miesięczne doświadczenie w branży finansowej oraz otrzymać pozytywne oceny od obecnego pracodawcy w zakresie umiejętności i postaw.

Finalna ocena certyfikatu składa się z:
1. wyniku egzaminu ZBP,
2. oceny pracodawcy na temat umiejętności pracownika,
3. ocena pracodawcy na temat postaw pracownika.

 

Na ostateczną ocenę egzaminu składają się zatem dwa elementy:
1. wynik egzaminu oceniającego wiedzę – waga 70 proc.
2. weryfikacja umiejętności na podstawie egzaminu waga 30 proc.

 

Ponadto kandydaci weryfikowani są przez pracodawców na podstawie ustandaryzowanego formularza zawierającego:
1. ocenę umiejętności merytorycznych, technicznych oraz sprzedażowych;
2. ocenę postaw - ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań oraz umiejętność dostosowania zachowania do okoliczności.

 

Egzamin weryfikuje znajomość pojęć, zasad i procesów w dziedzinie finansów i bankowości.

 

Wymagania weryfikowane na podstawie egzaminu pisemnego i ustnego:

 

I. Wiedza (znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć ogólnych w dziedzinie bankowości i finansów) 
1. System bankowy – 5 proc.
2. Organizacja i zarządzanie bankiem – 10 proc.
3. Operacje bankowe 20 proc.
4. Działalność kredytowa – 15 proc.
5. Rynek pieniężny, kapitałowy i ubezpieczeniowy oraz inne produkty – 10 proc.
6. Sprzedaż, marketing bankowy i zagadnienia etyki – 20 proc.
7. Informatyka bankowa – 5 proc.
8. Stosowanie prawa w działalności banku – 15 proc.

 

II. Umiejętności (zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji)
1. Umiejętności merytoryczne
Dotyczą takich obszarów, jak identyfikacja konkurencji, obliczanie depozytów, kredytów i innych parametrów finansowych sprzedawanych produktów (elementy matematyki finansowej), obliczanie wysokości podatku od wkładów bankowych, diagnozowanie potrzeb klienta, umiejętność wyjaśnienia klientom zagadnień prawnych oraz finansowych w związku ze sprzedawanymi produktami oraz przygotowanie odpowiedniej korespondencji z klientem.

 

Wymagania weryfikowane przez pracodawcę:
Umiejętności – ta część kwalifikacji obejmuje zarówno umiejętności merytoryczne, jak i techniczne.
1. Umiejętności merytoryczne i techniczne
Umiejętność posługiwania się urządzeniami potrzebnymi do obsługi klienta i systemami informatycznymi, umiejętność przygotowania dokumentacji bankowych według wymogów danego pracodawcy oraz umiejętność wyszukiwania i wykorzystania informacji prawnych bądź ekonomicznych stosownie do potrzeb klienta.
2. Umiejętności sprzedażowe
Dotyczą przede wszystkim kontaktu z klientem, w tym procesu zbierania informacji o kliencie i jego potencjalnych potrzebach w oparciu o źródła wewnętrzne, takie jak. m.in. CRM, oraz zewnętrzne, czyli różnego rodzaju bazy danych; rozróżnienia klienta z punktu widzenia segmentacji i przygotowania odpowiedniej oferty produktowej. Drugim ważnym aspektem jest  profesjonalizacja usług, czyli umiejętność poprowadzenia spotkania lub rozmowy telefonicznej w sposób profesjonalny, zastosowanie technik aktywnego słuchania, zastosowanie technik negocjacyjnych, umiejętność podtrzymywania relacji z klientem w fazie posprzedażowej.

 

Postawy – ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy; dostosowywanie własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów
Postawy obejmują  m.in. takie zagadnienia, jak: zrozumienie i wdrażanie misji oraz głównych celów banku, postępowanie zgodne z wartościami banku, zrozumienie interesu klienta i banku, poczucie odpowiedzialności, zachowanie dyskrecji, tajemnicy zawodowej i dbanie o bezpieczeństwo informacji.

Egzaminy organizowane są przez szkoły współpracujące ze Związkiem Banków Polskich. Lista wszystkich szkół uprawnionych do przeprowadzania egzaminu znajduje się na stronie internetowej Związku Banków Polskich: www.zbp.pl.

 

Do egzaminu można przygotowywać się samodzielnie w trybie eksternistycznym lub skorzystać z oferty szkolenia czy kursu przygotowującego w jednej z instytucji - uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa).

 

Zgłoszenia na egzamin i kwestie organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzą osoby kontaktowe z ramienia poszczególnych szkół.


 

Perspektywy rozwoju

 

Posiadacze kwalifikacji CFK zwykle zajmują się bezpośrednią obsługą klienta. Najczęściej pracują jako pracownicy działu reklamacji, pracownicy call center, opiekunowie klienta, kasjerzy, doradcy czy sprzedawcy.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CFK:

 

Bankowość:

Doradca klienta

Asystent bankowy

 

Oprac. na podstawie Związku Banków Polskich

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
UE