29-05-2013 | Joanna Urbaniak

DPB: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
 

W tej chwili w Systemie Standardów Kwalifikacji uczestniczy 27 banków, 21 szkół i jedna instytucja finansowa. Specjalny, honorowy status uczestnika Systemu Standardów posiada Narodowy Bank Polski (NBP), który od początku funkcjonowania Systemu wspiera merytorycznie prace nad jego rozwojem. Ponadto, uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez dwa banki zrzeszające.

 

DPB (Dyplomowany Pracownik Bankowy) jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.

 

Dane podstawowe

 

Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego można zdobyć w wyniku zaliczenia:

 • egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB (Dyplomowany Pracownik Bankowy 1 stopnia; DPB I);
 • egzaminu po ukończonym Studium Bankowości (Standard Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie Studium Bankowości).

Dodatkowo, potrzebny jest 2-letni staż pracy w sektorze finansowym, pozytywna ocena pracodawcy dotycząca umiejętności i postaw pracownika.

 

Dyplomowany Pracownik Bankowy 1 stopnia (DPB I)

 

Tytuł Dyplomowanego Pracownika Bankowego 1 stopnia jest jednym ze standardów kwalifikacyjnych przyznawanym przez Związek Banków Polskich.

 

Ten standard kwalifikacyjny dotyczy ogółu pracowników centrali i jednostek terenowych (sprzedaży, zaplecza i wsparcia) i ma na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych w branży bankowej.

 

Jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego I stopnia jest zdanie egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB. Dodatkowo, wymagane jest posiadanie przez pracownika min. 2-letniego stażu pracy w sektorze finansowym. Egzamin ECB weryfikuje wiedzę i część umiejętności pracownika (pozostałe umiejętności oraz postawy, które trudne są do oceny na podstawie egzaminu, oceniane są przez pracodawcę).

 

Nowym elementem jest uzupełnienie egzaminu o elementy sprawdzające niektóre umiejętności oraz o wagi przypisane poszczególnym zagadnieniom.

 

Zgodnie z procedurą uzyskiwania certyfikatów ZBP proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

1. egzaminu organizowanego w ramach Systemu Standardów;

2. oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub firmę pośrednictwa finansowego)

 

W celu usystematyzowania drugiego etapu uzyskiwania certyfikatu pracodawca otrzymuje standardowy arkusz oceny, w którym przedstawia swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika. Arkusz oceny jest załączony do wniosku do ZBP o nadanie stopnia zawodowego DPB I.

 

Finalna ocena składa się z trzech elementów:

1. wyniku egzaminu ECB;

2. oceny pracodawcy dotyczącej pozostałych umiejętności pracownika;

3. oceny pracodawcy dotyczącej postaw pracownika.

 

Weryfikacja tylko na podstawie egzaminu:

1. Wiedza i umiejętności – znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć podstawowych w dziedzinie bankowości i finansów.

 

Wymogi na podstawie celów egzaminacyjnych ECB EFCB:

 

Moduł A: 20 proc.

 • Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego (6 proc.)
 • Polityka monetarna na obszarze europejskim - Eurosystem (14 proc.)

Moduł B: 60 proc.

 • Produkty, klienci, dystrybucja i konkurencja (9 proc.)
 • Klient detaliczny (21 proc.)
 • Klient korporacyjny banku (21 proc.)
 • Klient instytucjonalny z sektora finansowego (3 proc.)
 • Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami (6 proc.)

Moduł C: 20 proc.

 • Etyka (6 proc.)
 • Marketing (7 proc.)
 • Zarządzanie (7 proc.)

 

Weryfikacja przez pracodawcę:

1. Umiejętności (zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji)

 

Dotyczą takich obszarów, jak identyfikacja konkurencji, obliczanie depozytów, kredytów i innych parametrów finansowych sprzedawanych produktów (elementy matematyki finansowej), obliczanie wysokości podatku od wkładów bankowych, diagnozowanie potrzeb klienta, umiejętność wyjaśnienia klientom zagadnień prawnych oraz finansowych w związku ze sprzedawanymi produktami oraz zaproponowanie odpowiednich dla klienta rodzajów produktów.

 

2. Postawy (ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy; dostosowywanie własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów)

 

Do egzaminu  można przygotowywać się samodzielnie  w trybie eksternistycznym lub skorzystać z oferty szkolenia czy kursu przygotowującego  w jednej z Instytucji - Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa).


 
Europejski Certyfikat Bankowca przyznawany jest wyłącznie na podstawie egzaminu. Na egzamin może zapisać się każdy.

 

Standard Dyplomowany Pracownik Bankowy po egzaminie Studium Bankowości

 

O stopień ubiegać się mogą pracownicy o kilkuletnim stażu pracy w bankowości lub w instytucji
finansowej współpracującej z bankiem, uczestnikiem systemu.

 

Wymagania:
zdanie egzaminu (pisemnego i ustnego) na poziomie „Studium Bankowości”

 

Wymagania/Wiedza:
1. Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego
2. System bankowy w Polsce
3. Organizacja i zarządzanie bankiem
4. Operacje krajowe
5. Operacje zagraniczne
6. Rachunkowość bankowa
7. Analiza kredytowa i fundamentalna
8. Marketing bankowy
9. Rynek pieniężny i kapitałowy
10. Zarządzanie aktywami i pasywami
11. Audyt wewnętrzny, kontrola, audyt zewnętrzny działalności banku
12. Informacja i informatyka bankowa
13. Bezpieczeństwo prawne w działalności bankowej
14. Elementy etyki

 

Wymagania/umiejętności: 
a. formułowanie wniosków z przeprowadzanych porównań, analiz i ocen rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w banku lub jego oddziale oraz w podstawowych sferach funkcjonowania banku (organizacja, stosowane procedury, kadra pracownicza, zaplecze techniczne);
b. zrozumienie instrumentów systemu ekonomiczno-finansowego banku oraz sposobów osiągania wymaganych parametrów bezpieczeństwa banku, szans jego rozwoju i kształtowania korzystnej pozycji banku na rynku w celu zwiększenia zaufania publicznego.

 

Wymagania/Pożądane predyspozycje psychologiczne
1. Właściwości intelektualne (m.in. refleksyjność, kreatywność, innowacyjność)
2. Cechy temperamentu (zrównoważenie emocjonalne, opanowanie, odporność na stres)
3. Postawy i zachowania (odpowiedzialność, dotrzymywanie zobowiązań, zdyscyplinowanie, etyka zawodowa)
4. Cechy indywidualne związane z pracą (samodzielność, koncentracja uwagi, staranność i dokładność, poczucie taktu)

 

 

Perspektywy rozwoju

 

Dyplomowani pracownicy bankowi zwykle pracują w bankach oraz instytucjach finansowych jako specjaliści. Mogą także pracować jako doradcy lub zajmować stanowiska kierownicze.

 

Przykładowe stanowiska, na które łatwiej awansować posiadając kwalifikację DPB w ramach bankowości detalicznej.

Dyrektor oddziału

Doradca klienta

Relationship Manager

Oprac. na podstawie Związku Banków Polskich.

Temat pod lupą
Elżbieta Kaproń

Nie chcemy, aby CSR był tylko zestawem pięknych idei

CSR nie jest dziś zbiorem haseł, lecz elementem wartości firmy, realnymi działaniami oraz ważnym kryterium przy wyborze pracodawcy lub partnera w biznesie. O znaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu dla pracowników oraz organizacji rozmawiamy z Elżbietą Kaproń z Accenture Operations.

Więcej artykułów
Awanse
Marcin Dyl

Marcin Dyl ponownie prezesem zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

Walne Zgromadzenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami ponownie powierzyło prof. Marcinowi Dylowi misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w kolejnej, czwartej już kadencji, na stanowisku prezesa zarządu. Prezes Dyl pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1 lipca 2005 r.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Maraton ze zmianami w przepisach: cykl konferencji dla księgowych i przedsiębiorców

W kwietniu i maju zapraszamy do Białegostoku, Lublina, Kielc oraz Szczecina na cykl konferencji poświęconych najnowszym zmianom w przepisach, najważniejszym z punktu widzenia księgowych i przedsiębiorców.

Więcej wydarzeń
UE