Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego

Standard Kwalifikacyjny adresowany jest do analityków posiadających obszerny zakres wiedzy i kilkuletnie doświadczenie zawodowe.
Kategoria: Finanse/Bankowość
17.07.2020

Założeniem Standardu jest weryfikacja i pogłębienie wiedzy, umiejętności, postaw, jakie powinien prezentować specjalista, posiadający Certyfikat Związku Banków Polskich. Uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu Analizy kredytowej podmiotu gospodarczego stwarza perspektywy dalszego rozwoju zawodowego, wymaga bowiem dużej wiedzy merytorycznej, umiejętności i doświadczenia.

Do egzaminów można przygotowywać się samodzielnie w trybie eksternistycznym lub skorzystać z kursów czy studiów podyplomowych przygotowujących do zdania egzaminów, w jednej z Instytucji -Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa).

Zgłoszenia na egzamin i kwestie organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzą szkoły uprawnione do organizacji egzaminu, na podstawie zawartej ze ZBP umowy o współpracy.

Dane podstawowe

Standard przeznaczony jest dla:

  • analityków banków uniwersalnych, spółdzielczych, specjalistycznych pracujących w departamentach kredytowych, wydziałach zajmujących się oceną ryzyka, szeroko pojętą analizą kredytową, finansowaniem przedsiębiorstw o różnych formach prawnych, oferowaniem produktów ryzyka, restrukturyzacją finansową,
  • analityków firm leasingowych, factoringowych,
  • analityków nadzoru finansowego – osób nadzorujących działalność kredytową w instytucjach finansowych, sektorze bankowym.

Zakres

Proces certyfikacji wiedzy, umiejętności i postaw obejmuje trzy kolejne etapy: egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez ZBP, ocenę umiejętności pracownika dokonywaną przez Pracodawcę i ocenę postaw pracownika weryfikowaną przez Pracodawcę.

Celem egzaminu jest weryfikacja wiedzy i umiejętności, określonych w poszczególnych modułach zawartych w punkcie 1 Założeń Standardu. Egzamin obejmuje część pisemną i część ustną.

Część pisemna to test wielokrotnego wyboru z wielością odpowiedzi. Aby uzyskać zaliczenie pisemnego egzaminu wymagane jest 60% pozytywnych odpowiedzi (brak ujemnych punktów, odpowiedzi muszą być pełne, brak możliwości zaliczania cząstkowych odpowiedzi).

Część ustna obejmuje katalog pytań weryfikujących nie tylko wiedzę, ale i poziom posiadanych umiejętności przystępujących do egzaminu. Pytania są zgromadzone w 8 głównych grupach tematycznych. Katalog pytań jest otwarty. Na egzaminie uczestnik odpowiada na trzy wylosowane przez siebie pytania. Jedno z pytań dotyczy sprawdzenia wiedzy praktycznej. Przystępujący do egzaminu ma rozwiązać zadanie, zinterpretować wskaźniki, dane finansowe na bazie uproszczonych sprawozdań finansowych (tzw. „mini case’y”).

Źródło: Związek Banków Polskich