Temat tygodnia
Wywiad ze Scottem Newmanem, dyrektorem zarządzającym State Street Bank w Polsce.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
18.05.2017

W tej chwili w Systemie Standardów Kwalifikacji uczestniczy 26 banków, 19 szkół i jedna instytucja finansowa. Specjalny, honorowy status uczestnika Systemu Standardów posiada Narodowy Bank Polski (NBP), który od początku funkcjonowania Systemu wspiera merytorycznie prace nad jego rozwojem. Ponadto, uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez dwa banki zrzeszające.

Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego to polska kwalifikacja z zakresu bankowości.

Dane podstawowe

Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości przyznawaną przez Związek Banków Polskich (ZBP) w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych.

Standard kwalifikacyjny ze specjalizacją „Analiza Kredytowa Podmiotu Gospodarczego” jest przeznaczony dla analityków banków uniwersalnych, spółdzielczych, specjalistycznych pracujących w departamentach kredytowych, wydziałach zajmujących się oceną ryzyka, szeroko pojętą analizą kredytową, finansowaniem przedsiębiorstw o różnych formach prawnych, oferowaniem produktów ryzyka, restrukturyzacją finansową; analityków firm leasingowych, factoringowych; analityków nadzoru finansowego – osób nadzorujących działalność kredytową w instytucjach finansowych, sektorze bankowym.

Zakres

Proces uzyskania certyfikatu składa się z trzech etapów:

 1. Egzaminu przeprowadzonego przed komisją powołaną przez ZBP;
 2. Oceny umiejętności pracownika przez pracodawcę;
 3. Oceny postaw pracownika, również weryfikowanej przez pracodawcę;

Egzamin składa się z części pisemnej (test wielokrotnego wyboru, do jego zaliczenia potrzebne jest 60% prawidłowych odpowiedzi) oraz ustnej, podczas której weryfikowana jest wiedza oraz umiejętności (kandydat odpowiada na 3 pytania wylosowane z otwartego katalogu podzielonego na 8 grup tematycznych; jedno z pytań sprawdza wiedzę praktyczną i ma charakter zadania do rozwiązania).

W ramach oceny umiejętności pracownika pracodawca bierze pod uwagę: doświadczenie (zalecany staż pracy min. 3 lata praktyki bankowej), umiejętności poruszania się w obszarze analiz/ryzyka kredytowego, dopasowania produktów stosownie do potrzeb i profilu klienta, jakość i efektywność wykonywanej pracy.

W ramach oceny postaw pracownika pracodawca ocenia: zaangażowanie, posiadaną świadomość biznesową, na standardowym formularzu, w którym przedstawia swoją ocenę postaw pracownika.
Ocena umiejętności i postaw pracownika dokonywana przez Pracodawcę następuje po zaliczeniu egzaminu. Pracodawca dokonuje oceny na podstawie arkusza oceny umiejętności i postaw niezbędnych do uzyskania stopnia zawodowego. Arkusz jest załącznikiem do wniosku o nadanie stopnia zawodowego Specjalisty Bankowego, przesyłanego przez pracodawcę do ZBP.

Podczas egzaminu pisemnego i ustnego sprawdzana jest wiedza i umiejętności w następujących blokach tematycznych:

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotu gospodarczego/kredytobiorcy;
 2. Produkty ryzyka (bilansowe i pozabilansowe);
 3. Zabezpieczenie prawne produktów ryzyka;
 4. Proces kredytowy;
 5. Restrukturyzacja finansowa, windykacja;
 6. Dokumentacja kredytowa;
 7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – pomiar i kontrola ryzyka kredytowego (podstawowy zakres);
 8. Zabezpieczające transakcje pochodne – jako transakcje wspierające zarządzanie ryzykiem w działalności podmiotu gospodarczego – podstawowy zakres wiedzy.

Umiejętności oceniane przez pracodawcę:

 1. Praktyczna umiejętność oceny ryzyka podmiotu gospodarczego w zależności od formy prawnej działalności i określenie rodzaju współpracy banku z klientem;
 2. Weryfikacja informacji, danych finansowych otrzymanych od przedsiębiorcy – umiejętność selekcji informacji finansowych i nie finansowych, danych liczbowych, umiejętność wskazania współzależności, wzajemnych powiązań;
 3. Umiejętność korzystania z międzybankowej informacji gospodarczej – wykorzystanie BIK, MIG 7
 4. Umiejętność korzystania z innych dostępnych źródeł informacji: informacje giełdowe, raporty roczne, opinie wywiadowni gospodarczych, opinie biegłych rewidentów;
 5. Zdolność weryfikacji dokumentów prawnych otrzymanych od klienta;
 6. Praktyczna znajomość dokumentacji stosowanej przez Pracodawcę przy oferowaniu poszczególnych produktów ryzyka i sposobu ich zabezpieczeń;
 7. Umiejętność rozpoznania potrzeb kredytowych klienta – określenia poziomu ryzyka, jaki Bank może zaakceptować w przypadku finansowania podmiotu gospodarczego przy wykorzystaniu narzędzi, arkuszy kalkulacyjnych stosowanych przez Bank/Pracodawcę;
 8. Umiejętność zaproponowania klientowi produktu obciążonego ryzykiem adekwatnego do jego potrzeb (kredyty bankowe, gwarancje, produkty finansowania handlu krajowego, zagranicznego);
 9. Umiejętność zaproponowania klientowi różnych rodzajów instrumentów pochodnych, aby ograniczyć jego ryzyko działalności (rynkowe, walutowe itp.);
 10. Zdolność dopasowania zabezpieczenia prawnego do poziomu ryzyka i rodzaju produktu ryzyka;
 11. Przygotowanie wniosku kredytowego i rekomendacji dla komitetu kredytowego (staranność i wnikliwość prezentacji, umiejętność wyciągania i formułowania wniosków);
 12. Umiejętność skompletowania i sporządzenia dokumentacji kredytowej z uwzględnieniem niestandardowych zapisów (m.in. finansowe i nie finansowe covenants, formy zabezpieczeń prawnych, obowiązki informacyjne klienta);
 13. Zdolność określenia czynników ograniczania ryzyka banku w oparciu o znajomość zasad polityki kredytowej banku (np. analiza ryzyka ekspozycji banku z punktu widzenia stopnia koncentracji portfela kredytowego – liczba klientów, poszczególne branże przemysłowe i rolnicze);
 14. Praktyczna znajomość wewnętrznych regulacji pracodawcy;
 15. W przypadku innych instytucji finansowych niż bank – ocena umiejętności pracownika adekwatna do wymogów tych instytucji.

Postawy:

 1. Utożsamianie się ze strategią, misją pracodawcy,
 2. Posiadanie świadomości biznesowej, postrzeganie pracodawcy jako jedna organizacja,
 3. Dbanie o wizerunek pracodawcy,
 4. Sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, nie schematyczny sposób myślenia, dążenie do najlepszych rezultatów;
 5. Odpowiedzialność, przewidywanie konsekwencji swoich działań – podjętych decyzji,
 6. Właściwe zarządzanie własnym czasem, trafnie ustalane priorytety wykonywanych zadań z wykorzystaniem istniejących zasobów;
 7. Znajomość oferty produktowej – produkty ryzyka oferowane przez pracodawcę;
 8. Rzetelność i obiektywizm w prezentacji analiz kredytowych, raportów oceniających, oceny ryzyka;
 9. Przestrzeganie tajemnicy bankowej, zachowanie poufności materiałów zwłaszcza tych otrzymanych od klienta korporacyjnego;
 10. Przeciwdziałanie procederowi wyłudzeń kredytów, oszustw kredytowych, prania pieniędzy;
 11. Dbanie o bezpieczeństwo informacji, przechowywanie danych – przestrzeganie wewnętrznych procedur Pracodawcy w tym zakresie;
 12. Zachowanie/utrzymanie dobrych relacji z klientem wewnętrznym (doradca klienta, pracownicy partnerskich wydziałów, departamentów) – budowanie atmosfery współpracy, wzajemna komunikacja, negocjacje, wypracowywanie konstruktywnych wspólnych rozwiązań;
 13. Utrzymanie dobrych relacji z klientem zewnętrznym – takt, kultura osobista (postawa, aktywne słuchanie, ubiór), umiejętność pozyskiwania informacji od klienta, zadawania trudnych pytań;
 14. Identyfikowanie sytuacji związanych z konfliktem interesów;
 15. W przypadku innych instytucji finansowych niż bank – ocena postaw pracownika adekwatna do wymogów tych instytucji.

Informacje dodatkowe

Do egzaminów można przygotowywać się samodzielnie w trybie eksternistycznym lub skorzystać z kursów czy studiów podyplomowych przygotowujących do zdania egzaminów, w jednej z Instytucji – Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa).

Do uzyskania stopnia zawodowego Specjalisty SAK, oprócz zdanego egzaminu i potwierdzenia przez pracodawcę umiejętności i postaw, wymagany jest także min. staż pracy w sektorze finansowym, określany przez pracodawcę.

Więcej informacji na temat wymagań i egzaminów na stronie Związku Banków Polskich.

Perspektywy rozwoju

Założeniem Standardu jest weryfikacja i pogłębienie wiedzy, umiejętności, postaw, jakie powinien prezentować Specjalista, posiadający Certyfikat Związku Banków Polskich. Uzyskanie tytułu Specjalisty z zakresu Analizy kredytowej podmiotu gospodarczego stwarza perspektywy dalszego rozwoju zawodowego, wymaga bowiem dużej wiedzy merytorycznej, umiejętności i doświadczenia.

Oprac. na podstawie informacji Związku Banków Polskich