Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
18.05.2017

W tej chwili w Systemie Standardów Kwalifikacji uczestniczy 26 banków, 19 szkół i jedna instytucja finansowa. Specjalny, honorowy status uczestnika Systemu Standardów posiada Narodowy Bank Polski (NBP), który od początku funkcjonowania Systemu wspiera merytorycznie prace nad jego rozwojem. Ponadto, uczestnikami Systemu są również wszystkie banki spółdzielcze, reprezentowane przez dwa banki zrzeszające.

Specjalista z zakresu Operacji i Rozliczeń Bankowych to polska kwalifikacja z zakresu bankowości.

Dane podstawowe

Standard kwalifikacyjny przeznaczony jest dla pracowników wykonujących operacje i rozliczenia bankowe (back office) zatrudnionych w wydzielonych organizacyjnie jednostkach banku. Są to osoby obsługujące systemy rozliczeniowe banku (krajowe, zagraniczne), systemy wspierające zawarte transakcje z klientami i na potrzeby własne banku, a także system główny banku (rachunki klientów i wewnętrzne banku). Standard może być stosowany także w stosunku do pracowników firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych (outsourcing obsługi gotówki, outsourcing Back Office dla przedsiębiorstw), ewentualnie biur maklerskich.

Zakres

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard został podzielony na trzy główne części:

 1. Wiedza;
 2. Umiejętności;
 3. Postawy (czasem nazywane kompetencjami).

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

 1. Egzaminu (pisemnego i ustnego), w ramach którego weryfikowana jest wiedza i część umiejętności,
 2. Oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub firmę pośrednictwa finansowego). W celu usystematyzowania drugiego etapu uzyskiwania Certyfikatu pracodawca otrzymuje standardowy formularz, w którym przedstawia swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika.

Finalna ocena składa się z 3 elementów:

 1. Wyniku egzaminu ZBP;
 2. Oceny umiejętności pracownika przez pracodawcę;
 3. Oceny postaw pracownika przez pracodawcę.

Uzyskanie pozytywnej oceny we wszystkich tych trzech przypadkach upoważniałoby ZBP do wystawienia Certyfikatu Specjalista z zakresu „Operacje i rozliczenia bankowe”.

Wymagania:

Wiedza weryfikowana na podstawie egzaminu to znajomość zależności systemowych, operacji bankowych i zasad ich rozliczeń. Zagadnienia są podzielone na bloki tematyczne:

 1. System finansowy;
 2. Organizacja i zarządzanie bankiem;
 3. Rachunek bankowy;
 4. Rozliczenia bankowe;
 5. Operacje kredytowe;
 6. Gwarancje i akredytywy;
 7. Operacje i rozliczenia kartowe.

W ramach egzaminu weryfikowane są również umiejętności potrzebne do realizacji zadań i rozwiązywania przypadków szczególnych poprzez dobór odpowiednich metod, narzędzi oraz pozyskiwanie informacji:

Umiejętności merytoryczne:

 1. Umiejętność zidentyfikowania najnowszych sposobów przeprowadzania operacji i nowych trendów;
 2. Obliczanie oprocentowania, opłat, wysokości podatków (matematyka finansowa);
 3. Umiejętność zaproponowania alternatywnego sposobu wykonywania operacji w przypadkach szczególnych: awarie systemów informatycznych;
 4. Umiejętność zdiagnozowania błędów podczas dokonywania operacji i rozliczeń oraz zaproponowania odpowiedniej korekty;
 5. Zdolność wyjaśnienia pracownikom pionów biznesowych (zrozumiały i przystępny język, logika wyjaśnień, posługiwanie się przykładami etc.) przyczyny zaistnienia przypadków szczególnych (awaria systemów czy błędy obsługi), ewentualnie zaproponowanie odpowiedniej korespondencji z klientem.

Egzamin sprawdza także elementy wiedzy ogólnobankowej – podstawową znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych, w szczególności zasad funkcjonowania banków w Polsce. Zagadnienia:

 1. Pieniądz w bankowości oraz instrumenty i polityka banku centralnego;
 2. Organizacja i zarządzanie bankiem komercyjnym;
 3. Rachunkowość;
 4. Rynek pieniężny i kapitałowy;
 5. Działalność kredytowa banku;
 6. Prawo w działalności bankowej;
 7. Informatyka bankowa;
 8. Marketing bankowy;
 9. Etyka w banku.

Umiejętności weryfikowane przez pracodawcę:

Umiejętności merytoryczne:

 1. Działanie zgodne z obowiązującymi zasadami i procedurami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) i utrzymanie ryzyka operacyjnego pod kontrolą,
 2. Umiejętność wyszukiwanie i wykorzystania informacji prawnych i regulacji z zakresu przeprowadzanych operacji, zarówno ze źródeł zewnętrznych jak i wewnątrz organizacji,
 3. Umiejętność przygotowania dokumentacji wewnętrznej według wymogów pracodawcy,
 4. Znajomość oferty usługowej banku i wykazywanie zainteresowania bieżącymi zmianami w tym zakresie,
 5. Umiejętność obsługi systemów informatycznych wymaganych na danym stanowisku oraz wyszukiwania odpowiednich procedur z zakresu ich obsługi,
 6. Umiejętność posługiwania się urządzeniami potrzebnymi do komunikacji wewnętrznej,

Umiejętności analityczne:

 1. Przygotowanie się do kontaktu z pracownikami innych jednostek organizacyjnych: zebranie informacji o ilości wykonywanych operacji na potrzeby analizy wewnętrznej (działy IT) i obsługi klienta (działy biznesowe), przygotowanie specyfikacji projektowanych zmian w systemach informatycznych;
 2. Aktywne uczestnictwo w spotkaniu w sposób profesjonalny (zaproponowanie zmian organizacyjnych w sposób przedstawiający ich mechanizm działania, zalety i korzyści, szybkość, kompleksowość, jakość pracy, etc.), w korespondencji z potrzebami oraz akceptowanym poziomem ryzyka – wyjaśnienie istoty ryzyka wykonywanych operacji, reagowania na przejawy rutyny i zaniedbań pracowników, aktywny udział we wdrażaniu zmian organizacyjno-informatycznych;
 3. Umiejętność rozpoznania operacji zlecanych przez klienta, które nie wynikają z jego działalności podstawowej, w kontekście wpływu na relacje banku z klientem;
 4. Zdolność rozpoznawania pojawiających się potrzeb zwiększania wydolności procesów oraz odpowiednie reagowanie.

Postawy:

 1. Zrozumienie i wdrażanie misji oraz głównych celów banku (swojej firmy);
 2. Postępowanie zgodne z przyjętymi wartościami banku (firmy);
 3. Zrozumienie specyfiki usytuowania instytucji bankowych wśród otoczenia gospodarczego i postrzegania ich przez klientów(instytucje zaufania publicznego o profilu odpowiadającym bardziej urzędowi niż podmiotowi gospodarczemu);
 4. Otwartość i zorientowanie na potrzeby klienta, wykazywanie inicjatywy w podnoszeniu jakości obsługi;
 5. Zrozumienie współzależności interesu klienta i banku oraz doradztwo we wdrażaniu zmian organizacyjnych i informatycznych po stronie banku;
 6. Takt i grzeczność w każdym z przypadków dnia codziennego;
 7. Poczucie odpowiedzialności;
 8. Zachowanie dyskrecji, tajemnicy zawodowej i dbanie o ochronę danych osobowych, w tym zachowanie tajemnicy bankowej;
 9. Odpowiednia szybkość działania i dotrzymywanie obietnic, umów;
 10. Ukierunkowanie na wysoką jakość usług bankowych i rzetelną informację w przypadkach szczególnych (awarie, błędy operacyjne);
 11. Szczegółowość, precyzyjność działania (waga i znaczenie pomyłek pracownika banku), efektywność pracy;
 12. Dbanie o wizerunek i reputację banku (kreowanie wizerunku na każdym stanowisku w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami innych banków, współpracownikami i urzędami, postępowanie, zachowanie, kultura osobista, również przy korespondencji pisemnej i elektronicznej, ubiór w placówce, znaczenie reputacji, znaczenie PR-u, sygnalizowanie przełożonym nieprawidłowości w działaniach banku, innych pracowników);
 13. Etyczne postępowanie (lojalność, uczciwość, rzetelność informacji, wyjaśnianie wątpliwości, informowanie o zagrożeniach – ryzykach, rzeczywiste doradztwo, unikanie ewidentnych konfliktów interesu bank – klient i pracownik – klient; przeciwdziałanie korupcji, przyjmowaniu „dowodów wdzięczności”, wykorzystywaniu informacji poufnych, akceptowaniu nadmiernego ryzyka dla banku lub klienta, akceptowaniu nieuzasadnionych strat, działaniu na szkodę klienta, praniu brudnych pieniędzy), Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej);
 14. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw bankowych (pracowników i klientów).

Informacje dodatkowe

Do egzaminów można przygotowywać się samodzielnie w trybie eksternistycznym lub skorzystać z kursów czy studiów podyplomowych przygotowujących do zdania egzaminów, w jednej z Instytucji - Uczestnika Systemu Standardów (np. szkoła bankowa, uczelnia wyższa, inna instytucja szkoleniowa).

Aby uzyskać stopień zawodowy Specjalisty SORB, oprócz zdanego egzaminu oraz potwierdzenia przez pracodawcę umiejętności i postaw, wymagany jest także min. staż pracy w sektorze finansowym, określany przez pracodawcę.

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich.

Perspektywy rozwoju

Standard kwalifikacyjny w zakresie operacji i rozliczeń bankowych może być przydatny w karierze w działach wsparcia w prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu pionów biznesowych banku (back office), a także w organizacjach wyspecjalizowanych w wybranych procesach (outsourcing). 

Oprac. na podstawie informacji Związku Banków Polskich