Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju.
Kategoria: Księgowość
23.08.2012

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest polską kwalifikacją z dziedziny rachunkowości. 

Dane podstawowe

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest licencjonowane. Osoby, które chcą usługowo prowadzić księgi rachunkowe powinny posiadać certyfikat księgowy lub być biegłymi rewidentami, lub doradcami podatkowymi. Certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;

 2. udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończyły studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;

 3. udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Zakres

Szczegółowy zakres zagadnień objętych egzaminem zamieszczony jest w załączniku nr. 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podstawowa lista zagadnień znajduje się poniżej:

 1. Rachunkowość;
 2. Elementy prawa pracy;
 3. Elementy prawa cywilnego;
 4. Postępowanie egzekucyjne w administracji i prawo karne skarbowe;
 5. System podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych, kontrola podatkowa;
 6. Podatki pośrednie: VAT i akcyzowy;
 7. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatki lokalne i opłata skarbowa;
 8. Podatki bezpośrednie - od osób prawnych;
 9. Podatki bezpośrednie - od osób fizycznych;
 10. Składki ZUS i na fundusze pokrewne oraz zasiłki z ubezpieczenia społecznego;
 11. Cło i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami z zagranicą;
 12. Instrumenty finansowe;
 13. Współpraca jednostki z bankiem;
 14. Organizacja organów podatkowych. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

Egzamin składa się ze 160 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru oraz trzech zadań sytuacyjnych. Każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:

 • odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;
 • odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;
 • brak odpowiedzi – zero punktów.

Wynik testu stanowi sumę punktów dodatnich, uzyskanych za odpowiedzi prawidłowe, pomniejszoną o punkty ujemne za odpowiedzi nieprawidłowe. Natomiast każde zadanie sytuacyjne jest oceniane w skali od 0 do 10 punktów. Ocena zadania sytuacyjnego uwzględnia w szczególności spójność odpowiedzi, stopień rozwiązania zadania oraz znajomość przepisów prawa.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 192 punktów z testu oraz co najmniej 18 punktów za rozwiązanie zadań sytuacyjnych.

Czas trwania

Kursy przygotowujące do egzaminu na usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych, z reguły trwają ok. trzech miesięcy, a zajęcia odbywają się w weekend. Koszt kursu bez opłaty egzaminacyjnej kształtuje się na poziomie ok. 3 tys. zł. Opłata egzaminacyjna wynosi 480 zł.

Perspektywy rozwoju

Osoby posiadające certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą samodzielnie, usługowo prowadzić księgowość firmom, mogą również pracować na stanowisku głównego księgowego.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć