Temat tygodnia
czyli jak napisać CV funkcjonalne, chronologiczne i kreatywne.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość, Prawo
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-09-06
Zgłoś się

Szkolenie: Prawo Pracy 2019roku. Aktualności na jesień 2018 r.
 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie  9:00


Treść szkolenia: 

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
- omówienie zmian dotyczące formy i terminu przechowywania akt osobowych;
-  wskazanie na wpływ zmian na praktykę kadrową (akta osobowe, czas pracy, nieobecności w pracy).
 2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO i zasad tam wskazanych, a także praktycznych problemów związanych z odniesieniem RODO do stosunku pracy.
3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożenia kontroli PIP po 30 września.
4. Czas określony i zasada 3/33 w kontekście upływu w dniu 21 listopada 2018r. 33 miesięcy od wejścia jej w życie.
5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września w zakresie zatrudniania młodocianych i wskazanie na planowane i pozostałe zmiany w 2019r.

6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczania czasu pracy.
7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów, orzecznictwo SN i TSUE w sprawach dotyczących stosowania prawa pracy.

8. Pytania uczestników
   

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 
Informacja o kadrze 


Wykładowca: Maja Chodacka – radca prawny, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie cieszący się dużym uznaniem   uczestników 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181 512-940-526