Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-09-10
Zgłoś się

Szkolenie: "Przychody i Koszty Podatkowe w Praktyce Warsztaty Praktyczne
dla Samodzielnych  Księgowych"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 2 dni, zajęcia odbędą się w dniach: 01.10.2018r., 05.10.2018r. godz 9.00 ul.Kopernika 8/2 w Tarnowie 

Treść szkolenia:

Przychody i koszty podatkowe w praktyce - warsztaty 2 dniowe

1.Przychody (nie) podatkowe - czy wszystkie wpływy do -  -
 a)jednostki gospodarczej to przychody podatkowe 
  świadczenia otrzymane w naturze (nieodpłatne świadczenia) oraz otrzymane świadczenia rzeczowe, a przychód podatkowy - czy     otrzymany gratis jest przychodem z działalności gospodarczej- Zasady wyceny oraz powstawania obowiązku podatkowego
b) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych - kiedy powstaje przychód podatkowy, problem długości okresu rozliczeniowego na przełomie roku (np. w kontekście zmiany formy opodatkowania)
c) przychody rozliczane kasowo - zasady, przykłady oraz obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze
d) świadczenia otrzymane (pełnione) nieodpłatnie np. poręczenie, gwarancja, promesa, pełnienie obowiązków członka zarządu bez wynagrodzenia
e) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów

2. Koszty (nie) uzyskania przychodów - czyli, które wydatki mogą być kosztami podatkowymi, a które nie
a)koszty na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów w tym np. wydatki na organizację imprezy integracyjnej, wydatki na szkolenia krajowe i zagraniczne, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, ubezpieczenia dobrowolne, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, wydatki związane z wydarzeniami okolicznościowymi -pogrzeb, ślub, jubileusz itp
b) koszty reprezentacji i reklamy, w tym wydatki na prezenty i drobne upominki, sponsoring, wydatki na usługi gastronomiczne, finansowanie kosztów noclegu i podróży, udostępnienie wyposażenia sklepów itp
c) wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów - w tym: w jakich okolicznościach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu, zasady dokumentowania i obowiązki podatnika z tym związane, moment zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych, wierzytelności przedawnione i umorzone a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych
d) korekty kosztów - rozliczać na bieżąco - czy wstecz
e) przepisy obowiązujące od 01.01.2018 r. a działalność reklamowa
f) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów
3. Samochód w działalności gospodarczej od A do Z w kontekście podatków dochodowych oraz podatku VAT
a) zasady ustalania wartości początkowej samochodu (czy można ustalić wartość w oparciu o operat szacunkowy - zagubienie dowodu zakupu, a wartość początkowa
b) podatkowe zasady amortyzacji środków transportu z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich wykorzystania (podwyższanie oraz obniżanie stawek amortyzacyjnych, jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis zasady korzystania)
c) zakup nowych środków transportu a nowe zasady amortyzacji obowiązujące od 01.08.2017
d) VAT-26 - zasada odliczania 100% Vatu naliczonego od samochodów osobowych - terminy i obowiązki podatnika w tym zakresie
e) zmiana przeznaczenia środka transportu w okresie korekty VAT - zasady ustalania korekty podatku VAT (w tym sprzedaż w tzw. okresie korekty)
f) stosowanie stawek VAT przy sprzedaży środków transportu (stawka podstawowa, obniżona, zwolniona oraz VAT marża)
g) przegląd bieżącego orzecznictwa sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych, komunikatów i wyjaśnień (ostrzeżeń) Ministerstwa Finansów

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Warunki płatności 

- przelewem przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości zamówienia na konto :

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .
 

Warunki rezygnacji

Rezygnacja z zajęć w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w wysokości 100%.

Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Witold Furman- wieloletni wykładowca SKwP.


Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradca podatkowy, numer wpisu 11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce o/Podkarpacki w Rzeszowie jako wykładowca. Od 2010 roku prowadzi własne biuro rachunkowe oraz kancelarię doradztwa podatkowego.