Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Kurs:  „PRAWO PRACY W PRAKTYCE W II POŁOWIE 2018 ROKU -NAJNOWSZE  STANOWISKA I INTERPRETACJE PRZEPISÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA  SĄDOWEGO "

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarmowie

Treści kształcenia

 1. Zmiany kodeksu pracy, obowiązujące od 25 maja 2018 roku.
 2. Dane osobowe w prawie pracy.
 3. Obowiązek informacyjny w stosunku do pracowników.
 4. Nowe zasady wprowadzania monitoringu na terenie zakładu pracy oraz kontroli poczty elektronicznej.
 5. Nowe zasady przechowywania akt osobowych pracowników, wynikające z ustawy z dnia
  10 stycznia 2018 roku, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku.
 6. Elektronizacja akt osobowych pracowników.
 7. Nowe okresy przechowywania akt osobowych.
 8. Wydawanie akt osobowych pracowników i informowanie o terminie ich zniszczenia.
 9. Nowe zasady wypłaty wynagrodzenia na konto pracownika i obowiązek informacyjny pracodawcy.
 10. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1999 roku.
 11. Projektowane zmiany kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników,
  w związku z przepisami RODO.
 12. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu i rozszerzenie zakazu dyskryminacji.
 13. Rozróżnienie kodeksowe dyskryminacji i nierównego traktowania.
 14. Projektowane zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu.
 15. Umowy na czas określony i kończący się limit w dniu 21 listopada 2018 roku. Jak prawidłowo rozwiązać umowę, by nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.
 16. czas określony w zatrudnienie bezterminowe wymaga potwierdzenia w formie pisemnej?
 17. Obowiązki pracodawcy związane z przekształceniem umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony;
 18. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, która w trakcie biegu wypowiedzenia stanie się umową o pracę na czas nieokreślony.
 19. Jakie umowy o pracę na czas określony nie podlegają wliczeniu do limitu „33 i 3”.
 20.  W jakim trybie i w jakich sytuacjach można wyłączyć umowę na czas określony spod limitu „33 i 3”?.
 21.  Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę, w odniesieniu do której naruszono „33 i 3”?
 22. Uprawnienia PIP związane z naruszeniem limitu „33 i 3”
 23. Ujawnianie wysokości własnego wynagrodzenia w aspekcie naruszania dóbr osobistych pracowników.
 24. Ustalenie w umowie o pracę miejsca pracy dla pracowników pracujących w terenie.
 25. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku porzucenia pracy.
 26. Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy.
 27. Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.
 28. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu podania nieprawdziwych informacji podczas rekrutacji.
 29. Jak rozwiązać zawartą umowę o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy?
 30. Czy kwotę świadczenia 500+ należy brać pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń
  z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 31. Naruszenie prawa do odpoczynku i naruszenie przepisów bhp, jako podstawa do dochodzenia przez pracownika świadczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
 32. Liczba godzin przy umowie zlecenie a ewidencja czasu pracy pracownika. Różnice w dokumentowaniu.
 33. Tygodniowy odpoczynek w tygodniu zaczynającym się od poniedziałku.
 34. Ustalanie nominałów do wypłaty wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.
 35. Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.
 36. Godziny nadliczbowe – praca ponad wymiar czy praca ponad normę, która godzina wchodzi do limitu rocznego w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym wystąpi święto.
 37. Skrócenie tygodniowego odpoczynku poniżej 35 godzin w związku z przejściem na inną zmianę a wezwanie pracownika na godziny nadliczbowe.
 38. Ocenianie pracowników, upominanie pracowników w obecności współpracowników a naruszenie dóbr osobistych.
 39. Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia.
 40. Urlop wychowawczy i jego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego.
 41. Urlop wypoczynkowy pod czas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą.
 42. Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży.
 43. Skomplikowane przypadku dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych.
 44. Pytania i odpowiedzi.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK 

Biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.