Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Polecamy
Rozwiń

Aplikacja mobilna KarierawFinansach.pl

Świat finansów jest na wyciągnięcie ręki!
Pobierz aplikację mobilną serwisu KarierawFinansach.pl i czytaj nasze treści, kiedy i gdzie chcesz.
 
Aplikacja jest dostępna w systemach iOS oraz Android i zawiera:
 • stale aktualizowane oferty pracy i szkoleń, 
 • artykuły poświęcone aktualnym trendom na rynku pracy w finansach, 
 • bazę wiedzy z opisami stanowisk, kwalifikacji zawodowych oraz pojęć, 
 • wizytówki pracodawców i informacje o ich planach rekrutacyjnych. 
 
Pobierz aplikację:
 

Życzymy miłego korzystania z aplikacji!

SKwP Oddział w Krakowie
Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych
2018-10-24 do 2018-10-25
300 PLN
Kraków, małopolskie
Księgowość, Zarządzanie projektami
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-09-13
Zgłoś się

Zapowiedź  szkolenia:

Celem realizacji szkolenia  jest dostarczenie  uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek  w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówieni a publicznego.

Założenia edukacyjne: 

Uczestnik szkolenia:

 • pozna  organy  i regulacje prawne służące  do sankcjonowania lub zmniejszenia  ryzyka  zmów przetargowych i innych nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych,
 • dowie się jakie zagrożenia wiążą się  realizacją zamówień  publicznych,
 • zdobędzie  wiedzę na temat  symptomów zmowy przetargowej.
 • zdobędzie  praktyczną wiedzę w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargom przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dowie się jakie można podjąć środki w zakresie wykrywania i likwidowania skutków w sytuacji wystąpienia zmowy przetargowej.
 • pozna interpretacje, orzecznictwo, wyniki kontroli w najbardziej problematycznych kwestiach realizacji zamówień publicznych.

Zakres tematyczny:

 1. Powitanie - Prezentacja trenera, analiza bieżących potrzeb słuchaczy,

 Pre Test – ocena wyjściowa poziomu wiedzy w temacie szkolenia

 1. Ochrona konkurencji w przetargach publicznych- konkurencja między Wykonawcami.
 2. Ryzyka związane z realizacją zamówień publicznych w kontekście naruszenia zasady uczciwej konkurencji i wystąpienia konfliktu interesu – w tym dodatkowo analiza wyników kontroli w zakresie:
 • opisu przedmiotu zamówienia naruszający – nieprawidłowości, zasady  i rekomendacje,
 • podziału zamówienia na części – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
 • szacowania wartości zamówienia– nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
 • określania warunków udziału w postępowaniu – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
 • żądania  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu –nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
 • formułowania  kryteriów oceny oferty–nieprawidłowości, zasady i rekomendacje,
 • zastosowania trybów niekonkurencyjnych – nieprawidłowości, zasady i rekomendacje.
 1. Porozumienie ograniczające konkurencje.
 2. Zmowa przetargowa: współpraca zamiast konkurencji.
 3. Identyfikacja oszustw i nieprawidłowości.
 4. Przykłady form korupcji.
 5. Mechanizmy zmów horyzontalnych.
 6. Zmowy pionowe.
 7. Szczególne formy współpracy oferentów.
 8. Okoliczności i dowody pośrednie zmowy, w szczególności analiza na przykładach dotyczących:
 • treści oferty,
 • formy oferty,
 • cech i czynności Wykonawców.
 1. Zmowa – i co dalej?
 • postępowanie administracyjne,
 •  kary finansowe.
 1. Nieprawidłowości i oszustwa w praktyce.
 1. Jak walczyć ze zmowami w przetargach?
 2. Jak wykryć zmowę przetargową?
 3. Co robić w sytuacji podejrzenia, że uczestnicy przetargu działali w zmowie?
 1. Kompetencje ustawowe Prezes UOKiK.
 2. Bieżące orzeczenia Prezesa UOKiK – analiza najciekawszych spraw.
 3. Postępowanie przez Prezesem UOKIK.
 4. procedura leniency swego rodzaju „”.
 5. decyzje Prezesa UOKiK oraz ich skutki prawne.
 6. postępowanie odwoławcze.

Zakończenie szkolenia

Podsumowanie treści, Post- test -weryfikacja wiedzy po szkoleniu

Pytania uczestników, ew. indywidulane konsultacje

Program proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim trenera w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Małgorzata  Niemiec

Specjalizacja trenerska: Zamówienia publiczne, audyt zamówień publicznych, dyscyplina finansów publicznych.

Kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie

Odbiorcy: m.in. ministerstwa, samorządy wojewódzkie (mazowiecki, podkarpacki, małopolski), gminy (w tym Gmina Miasto Stołeczne Warszawa)  i wiele innych instytucji publicznych, odbiorcy indywidualni w ramach otwartych szkoleń organizowanych przez wiele znanych szkoleniowych, w tym specjaliści d.s.  zamówień publicznych, zarządzający JSFP, przedsiębiorcy, kontrolujący i audytorzy.

 • Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych orzekający w sprawach odwołań w latach 2004 – 2007;
 • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów;
 • Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej;
 • Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX;
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych;
 • Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora; finansów publicznych i przedsiębiorcami;
 • Kierownik zaprogramowanych przez siebie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w PWSZ w Nowym Sączu.  Instytut Ekonomiczny.

Dodatkowo co istotne  i korzystne dla Słuchaczy:

 • Trener ma duże doświadczenie w realizacji różnorodnych wartościowo i przedmiotowo postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – zna bardzo dobrze  praktycznie  procedury od strony Wykonawcy i Zamawiającego;
 • Certyfikowany i praktykujący audytor z zaświadczeniem Ministra Finansów,  bardzo dobrze wie czego Zamawiającemu robić nie wolno,  jak prawidłowo powinien wyglądać proces udzielania zamówień publicznych;
 • Doświadczony doradca  Wykonawców z różnych branż świetnie zna problemy Wykonawców i umie je skutecznie rozwiązywać, co ma istotne znacznie dla wzbogacenia wiedzy Zamawiających;
 • Praktyka w orzekaniu w sprawach odwołań, a teraz reprezentowanie  stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, stanowi o dużym  doświadczeniu trenera  w rozwiązywaniu trudnych problemów proceduralnych, w tym związanych z wyeliminowaniem ryzyka zmowy przetargowej i naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.