Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Specjalista do Spraw Kadr i Płac
2018-12-01 do 2018-12-02
2000 PLN
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-16
Zgłoś się

"SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC"


Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym z uwzględnieniem interpretowania najnowszych źródeł prawa. Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 94 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się weekendowo i popołudniami od godz. 16.00 do 19.30 w zależności od harmonogramu. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy                            

Rozpoczęcie 01-12-2018 godzina 8:00
Miejsce prowadzenia kursu: Budynek PSS Społem Sala konferencyjna  w Olkuszu, ul. K.K Wielkiego 12


Treść szkolenia:


Ramowy program usługi
Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:
1. Obsługa kadrowa zatrudnienia - 28 godz.
a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
b) Umowa o pracę.
c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej - teczka akt osobowych.
f) Czas pracy.
g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz
uprawnienia pracowników.
j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.
2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe - 22 godz.
a) Ubezpieczenia społeczne.
b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
c) Ubezpieczenia zdrowotne.
d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.
3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac - 20 godz.
a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
b) Wynagrodzenia bezosobowe - zasady wypłacania.
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń - 8 godz.
a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej
osobiście.
d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy
oraz z działalności wykonywanej osobiście.
e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.
5. Lista płac - podsumowanie 4 godz.
a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.
6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” - zajęcia komputerowe - 12 godz.
a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
c) Ćwiczenia praktyczne.

 

Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

 Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także kompetencje społeczne dające zdolność wykonywania pracy polegającej na:
Prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i przygotowaniu umów cywilno-prawnych
Umiejętności obliczania: wynagrodzeń pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz podatku od osób fizycznych Umiejętności wypełniania druków i deklaracji
Podstawowym wykorzystaniu programu PŁATNIK
Prawidłowej interpretacji i stosowaniu zapisów kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych
Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania


Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.)
Uwaga:
Dla chętnych/zainteresowanych słuchaczy, którzy zaliczyli kurs - Oddział Okręgowy zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (za dodatkową opłatą - 500 zł). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu  Specjalisty ds. kadr i płac wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego.


Informacja o kadrze


Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy.


Zgłoszenia

Zgłoszenie na kurs dokonuje się drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się" lub e-mail

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!   tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181