Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Bilans 2018 - Spółki osobowe
2018-11-19 do 2018-11-20
690 PLN
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-16
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Bilans 2018 - Spółki osobowe

Kurs - Akcja Edukacyjna „BILANS 2018 - Spółki osobowe”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu oraz przygotowanie słuchaczy do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego firmy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 24 godziny lekcyjne w tym czas na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 3 dniowej edukacji w okresie październik/listopad/grudzień/styczeń 2017/2018.

Treści kształcenia:

I.  Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych - 8 godzin

II. Podatki w 2018 roku:

1. Podatek od towarów i usług (VAT) - wybrane zagadnienia - 8 godz.

2. Podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dla spółek osobowych) - 8 godz.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

 Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcami na kursie są specjaliści w dziedzinie rachunkowości i podatków. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl .

Szkolenie zostanie zorganizowane w formie 3 dniowej edukacji w okresie październik/listopad/grudzień/styczeń 2018/2019.

Koszt kursu:

Koszt kursu: 690 zł – cena zawiera materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców, numer specjalny miesięcznika „Rachunkowość” oraz poczęstunek.

 

Zgłoszenia prosimy przysyłać na załączonej „karcie zgłoszenia” na nasz adres mailowy  lub pocztą.

 Zapłaty za szkolenie prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:
  Deutsche Bank Polska S.A. nr 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001. 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY