Temat tygodnia
– zobacz, ile zarobi doradca klienta, analityk i dyrektor oddziału.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Podatek VAT w 2019 roku
2019-01-28 do 2019-01-29
380 PLN
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-30
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Podatek VAT w 2019 roku

Kurs:  „PODATEK VAT W 2019 ROKU  "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

Treści kształcenia:

program w przygotowaniu 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

RABAT !
W przypadku zgłoszenia przez jednostkę gospodarczą 4 osób na w/w szkolenie - wszystkim osobom udzielamy rabatu w wysokości 25% .

Informacja o kadrze:

Krzysztof Woźniak
Wpis na listę doradców podatkowych, numer wpisu 08906.
Absolwent Uniwersystetu Warszawskiego (Wydział Prawa).

Pracownik Instytutu Finansów w latach 1991 - 2000 i Ministerstwa Finansów w latach 1991-1996
Od 1996 roku praktyka doradcy podatkowego, m.in. współpraca z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, a od 1999 roku współpracownik KAMIŃSKI I WSPÓLNICY Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o.
W latach 1997 - 2000 oraz od 2002 - członek Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Autor wielu publikacji oraz wykładów dotyczących podatku od towarów i usług.
Pełnomocnik w wielu postępowaniach odwoławczych od decyzji organów podatkowych oraz przed Sądami Administracyjnymi