Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość, Ubezpieczenia
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-10-30
Zgłoś się

Zakres tematyczny:

1. Zasiłek  chorobowy                                                                                                                                                                                     - wynagrodzenie  za czas choroby, -art. 92 KP
-wysokość zasiłku chorobowego
-okres zasiłkowy  i jego zliczanie
-podstawowe zasady przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku

2. Zasiłki macierzyńskie
- prawo do zasiłku macierzyńskiego,
- zasiłek macierzyński za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
- zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego  podstawowego oraz urlopu rodzicielskiego
- zasiłek macierzyński z tytułu urlopu ojcowskiego, dla biologicznego ojca dziecka oraz ojca , który przyjął dziecko na wychowanie
- możliwość podjęcia pracy w trakcie korzystania z urlopu rodzicielskiego i w związku z tym jego wydłużenie
- możliwość dzielenia się urlopem rodzicielskim  pomiędzy rodzicami dziecka
- możliwość skorzystania z części urlopu rodzicielskiego w terminie późniejszym
- dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

 3. Świadczenie rodzicielskie

4.  Świadczenie rehabilitacyjne

 - prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, oraz zasady ubiegania się o to świadczenie,
 - dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o   świadczenie rehabilitacyjne        

5.  Zasiłek opiekuńczy  - /zmiany od  czerwca .2018 /

- prawo do zasiłku opiekuńczego oraz okresy jego wypłaty,
- wysokość zasiłku opiekuńczego,                                                                                                              
-  prawo do zasiłku opiekuńczego w związku z niepełnosprawnością dziecka w wieku do 18 lat


6.  Zaświadczenia lekarskie –  druki: ZUS ZLA oraz  elektroniczne zwolnienia lekarskie

-zasady wystawiania  zaświadczeń lekarskich

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Maria Węglarz-Piwowar