Temat tygodnia
Zobaczcie, jak pokolenie Z widzi siebie w roli księgowych i jakie ma oczekiwania.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość, Administracja
Otwarte
Data aktualizacji: 2018-11-29
Zgłoś się

Dokumentacja pracownicza, najnowsze zmiany z 2018 i 2019 roku-zagadnienia problemowe.

Zakres tematyczny:

Pozyskiwanie danych w procesie rekrutacji pracownika

Zakres kodeksu pracy i RODO w procesie rekrutacji pracownika

Dokumentacja kandydata – jakich dokumentów można żądać? Zagadnienie późniejszej archiwizacji przekazanych dokumentów

Jak sporządzić skierowanie na badania wstępne, badania okresowe, obieg dokumentacji pomiędzy podmiotami

Czy zawierać umowę o powierzeniu danych osobowych z zakładem medycyny w związku ze skierowaniami pracowników?

Zasady dokumentowania zawarcia umowy o pracę, poprawna data zawarcia umowy, data rozpoczęcia pracy przez pracownika, omówienie różnic między datą zawarcia umowy o pracę a datą nawiązania się stosunku pracy

Dodatkowe dokumenty w związku z zatrudnieniem pracownika, przykładowo informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem pracy,

Monitoring i obowiązki z tym związane

Poprawne dokumentowanie wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zagadnienie nieobecnego pracownika, świadkowie

Świadectwo pracy – zasady prawidłowego wypełnienia

Prowadzenie akt osobowych, przepisu, orzecznictwo, sytuacje szczególne

Kontrole PIP w zakresie prowadzenia akt osobowych

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przechowywania akt osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019 r. w szczególności:

Obowiązek informacyjny, przykładowo okres przechowywania, termin na odebranie, termin na zniszczenie, inne.

obowiązek wydawania kopii dokumentacji i zasady sporządzania takich kopii, 

Zmiana postaci przechowywanych dokumentów z formy papierowej na elektroniczną -  zwrot dokumentacji, zagadnienia problemowe.

Obligatoryjne procedury w razie podjęcia decyzji o przetwarzaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej (m.in. procedury tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia z nośnika na nośnik w celu zapobiegnięcia utracie).

Zasady przechowywania dokumentów z akt osobowych pracowników oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej w obecnym stanie prawnym i po zmianach, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.
 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca- Łukasz Pietruk