Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-01-11
Zgłoś się

Kurs - „Ceny transferowe 2019 - teoria i praktyka”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Wstęp do regulacji w zakresie cen transferowych.

2. Zasady identyfikacji podmiotów powiązanych w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

3. Zakres podmiotów obowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

4. Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.

5. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi.

6. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej cen transakcyjnych.

7. Nowy zakres dokumentacji podatkowej lokalnej („local file”).

8. Nowy zakres dokumentacji podatkowej grupowej („master file”).

9. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych.

10. Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych.

11. Metody szacowania dochodów. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych.

12. Praktyczne przykłady.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) .

Informacje o kadrze:

Wykładowcą Wykładowcami na kursie są: Witold Furman - doświadczony wykładowca SKwP.

 Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl