Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-01
Zgłoś się

Szkolenie:
 PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO W 2019 R


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.
 
Treść szkolenia:
 
Prowadzenie biura rachunkowego 2019r.


I  Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy biurem rachunkowym a organami podatkowymi i sądami;

    Jednolity plik kontrolny na żądanie – zakres obowiązków po stronie biur rachunkowych i podatników po 1-szym lipca 2018r. Wpływ tych zmian na umowę pomiędzy biurem a podatnikiem;
    Weryfikacja podatników – rejestry prowadzone przez Ministra Finansów oraz Szefa KAS, zakres dostępnych informacji;
    Wykreślenia podatników z rejestru czynnych podatników podatku VAT a obowiązki weryfikacji kontrahentów – obowiązek podatnika czy biura ? Konsekwencje wykreślenia kontrahenta dla zakupów po stronie podatnika podatku VAT.
    Profil ePuap oraz Portal Podatkowy w biurze rachunkowym;
    Składanie sprawozdań do KRSu w formie elektronicznej – zmiany w ustawie o rachunkowości.

Pierwsza część poświęcona będzie elektronicznej wymianie danych pomiędzy biurem rachunkowym i organami podatkowymi, a także sądami. Od stycznia 2018r. biura rachunkowe wysyłają pliki JPK dla wszystkich czynnych podatników podatku VAT. Niemniej jednak nowy obowiązek, który wchodzi w życie od lipca 2018r. nakłada obowiązek elektronicznego gromadzenia danych. Dotyczyć on będzie nie tylko biur rachunkowych, ale również podatników. Istotne znaczenie będzie miało w tym wypadku określenie zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności pomiędzy biurem rachunkowym i podatnikami.
Kolejne zagadnienia dotyczą istotnej obecnie kwestii weryfikacji kontrahentów na potrzeby podatku VAT. Omówione zostaną zarówno źródła tej weryfikacji jak też konsekwencje zakupu od podmiotu, który został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT.
 W końcowej części omówione zostaną również zasady wykorzystywania profilu ePUAP oraz Portalu Podatkowego.
W uzupełnieniu przedstawione będą zmiany w prawie bilansowym w zakresie składania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną do sądu rejestrowego. 

II RODO w biurze rachunkowym
    Zmiany dotyczące ochrony danych osobowych – unijne Rozporządzenie w miejsce dotychczasowych przepisów krajowych i unijnych – co to oznacza dla biur rachunkowych ?
    Nowelizacja krajowych przepisów o ochronie danych osobowych – nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych;
    Dotychczasowe obowiązki biur rachunkowych, przed wejściem w życie Rozporządzenia RODO;
    Polityka bezpieczeństwa w biurach rachunkowych;
    Inspektor Ochrony Danych – czy to „następca” Administratora Bezpieczeństwa Informacji ?;
    Umowa o powierzeniu przetwarzania danych a usługi biura rachunkowego;
    Pozostałe obowiązki wprowadzone RODO przy prowadzeniu biura rachunkowego, w tym Rejestry Czynności oraz Kategorie Czynności Przetwarzania Danych.
Nowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) wchodzi w życie z końcem maja 2018r. i oddziaływując bezpośrednio na obowiązki krajowych przedsiębiorców rozszerza je w sposób istotny. Dotyczy to również biur rachunkowych, które dane osobowe przetwarzają. 
W zakresie obowiązków ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych, zobowiązane są one zarówno do posiadania określonej dokumentacji (opisanych procedur), jak też stosownych zapisów w umowach z kontrahentami. W tej części szkolenia omówione zostaną aktualne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych wskazanym  powyżej Rozporządzeniem.

III Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
    Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
    Nowa, Czwarta Dyrektywa AML wchodząca w życie w 2017r. a obowiązki biur rachunkowych, a nowelizacja krajowych przepisów w zakresie obowiązków w stosunku do GIIFu
    Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
    Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
    Kontrola GIIF, w tym uprawnienia Naczelników Urzędów Celno – Skarbowych;
Podobnie jak w przypadku ochrony danych osobowych, obowiązki związane z weryfikacją transakcji na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu, dotyczą także biur rachunkowych w ramach otrzymywanych od swoich kontrahentów informacji. Obecnie obowiązują dwa nowe unijne akty prawne, które regulują tą materię. Są nimi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych. Ustawodawca dopiero tworzy akt prawny – ustawę nowelizującą obecnie obowiązujące przepisy, które dotyczą tej problematyki. Projekt nowelizacji z dnia 4 maja 2017r (nr UC52) ma implementować regulacje unijne do krajowych standardów.
Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych. Dla biur rachunkowych, które już takie procedury mają, nowe przepisy unijne wprowadzają obowiązek ich dostosowania do nowych wymogów. Zagadnienia te, oraz procedury kontroli biur rachunkowych, będą omawiane podczas tej części szkolenia. 

 IV  Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem
    Tryby zawarcia, zmiany i zakończenia umowy pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem – na co zwrócić uwagę; 
    Klauzule cywilnoprawne w treści umowy, w tym kształtowanie odpowiedzialności biura;
    Przepisy podatkowe i ich wpływ na treść umowy – co powinno być w niej zawarte;
    Omówienie wybranych klauzul umownych;
    Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych a roszczeń podatkowych – przez jaki okres biuro odpowiada.

Umowa pomiędzy biurem rachunkowym a podatnikiem to wciąż niedoceniany instrument kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy tymi podmiotami. Ma ona fundamentalne znaczenie dla określenia nie tylko odpowiedzialności, ale przede wszytym procedur realizacji praw i obowiązków wynikających z takiej umowy.
W tej części omówione zostaną zarówno tryby zawarcia umowy, jak też jej zmiany lub zakończenia. Szczególna uwaga poświęcona zostanie często występującym w praktyce zagadnieniom związanym z nieodebraniem dokumentów przez podatnika po zakończeniu umowy lub brakiem zapłaty za świadczone usługi. 
W ostatniej części szkolenia omówione zostaną istotne z punktu widzenia biura rachunkowego klauzule umowne. Analizie poddane będą również wybrane zmiany w przepisach podatkowych, które mogą mieć wpływ na treść umowy

V.    Ubezpieczenie biura rachunkowego
    Ubezpieczenia obowiązkowe i fakultatywne dla biur rachunkowych;
    Dostępne ubezpieczenia i ich zakres;
    Ogólne warunki ubezpieczenia – na co zwrócić uwagę ?
    Dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia w praktyce.

Wzrastające ryzyko związane z prowadzeniem biura rachunkowego w coraz większym stopniu wpływa na konieczność wyboru właściwego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka produktów, które w zakresie ubezpieczenia obligatoryjnego nie różnią się, ale tzw. ubezpieczenia nadwyżkowe lub obejmujące inne obszary związane z prowadzeniem biura mogą się istotnie różnić.
Dochodzenie roszczeń z polis jest również ważne dla biur rachunkowych. Zagadnieniom tym poświęcona zostanie ostatnia część spotkań

VI   Pytania uczestników
Najważniejsze materiały przekazywane w ramach szkolenia:
•    Wzory dokumentów na potrzeby ochrony danych osobowych w biurach rachunkowych;
•    Wzory dokumentów na potrzeby stosowania procedur w zakresie przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu;
•    Informacje dot. posługiwania się Portalem Podatkowym;
•    Przykładowe klauzule umowne na potrzeby tworzenia lub aktualizacji umów z kontrahentami biur rachunkowych w zakresie ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności.
•    Wzory OWU wykorzystywane przy ubezpieczeniach biur rachunkowych.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


dr Krzysztof Biernacki - przede wszystkim praktyk, adiunkt Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na co dzień prowadzi Kancelarię INITIUM, która specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych spraw z zakresu prawa podatkowego. Od wielu lat doradza oraz szkoli osoby zajmujące się rozliczaniem podatków. Obecnie współpracuje z kilkoma renomowanymi firmami organizującymi szkolenia prawno-podatkowe. Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181