Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-04
Zgłoś się

Kurs - „Urlopy pracownicze, zagadnienia problemowe”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Zasady nabywania urlopu
  • nabywanie prawa do urlopu
  • rozliczanie urlopu
 2. Urlop wypoczynkowy
  • wymiar i zasady w przypadku pracownika na pełen etat oraz niepełnoetatowego
  • zasady urlopu w przypadku zatrudnienia u innego (kolejnego) pracodawcy w trakcie roku (również w przypadku wykorzystania w nadwyżce)
  • zagadnienia urlopu uzupełniającego
  • równoległe zatrudnienie
  • plan urlopowy
  • wnioski urlopowe, przymusowe udzielenie urlopu
  • urlop udzielany na żądanie
  • zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy
  • urlop w okresie wypowiedzenia
  • brak możliwości wykorzystania urlopu
 3. Wpływ stażu pracy na urlop
  • liczenie okresów mających znaczenie dla stażu pracy pod kątem urlopu
  • sumowanie okresów zatrudnienia
 4. Szczególne zasady związane z urlopem
  • pracownicy zawodów uprawnieni do urlopów na zasadach szczególnych
  • urlop pracownika niepełnosprawnego
 5. Tryb i zasady udzielenia urlopu bezpłatnego
 6. Urlopy okolicznościowe, zasady udzielania i dokumentowania
 7. Zwolnienia lekarskie
 8. Urlopy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
  • pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień
  • czy i kiedy można zawrzeć z pracownikiem umowę lojalnościową
 9. Urlop macierzyński i rodzicielski:
  • prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar
  • zasady szczegółowe związane z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim
 10. Urlop wychowawczy
  • prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
  • zasady szczegółowe związane z urlopem wychowawczym
  • ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu
 11. Urlop ojcowski:
  • wniosek o urlop ojcowski
  • wymiar urlopu ojcowskiego
  • podział urlopu ojcowskiego na części
 12. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny , absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl