Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Podatek VAT w budżecie 2019 r.
2019-06-24
370 PLN
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-04
Zgłoś się

Kurs - „Podatek VAT w budżecie 2019 r.”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10.00 - 16.00.

Rozpoczęcie: godzina 10.00 

Treści kształcenia:

 1. Jednostka jako podatnik VAT.
  • Czynności objęte VAT (wykonywane jako podatnik VAT).
  • Czynności poza VAT (wykonywane jako organ władzy publicznej).
  • Podatnik oraz jej jednostki organizacyjne, w tym wzajemne rozliczenia.
  • Sprzedaż majątku.
  • Zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł.
 2. Sprzedaż.
  • Moment wykonania usługi.
  • Problematyka protokołów odbioru.
  • Usługi ciągłe. Częściowe wykonanie usługi. Okresy rozliczeniowe.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego.
  • Zaliczki i inne przedpłaty.
  • Usługi dzierżawy oraz najmu.
  • Usługi komunalne.
  • Opieka społeczna.
  • Oświata.
  • Usługi promocji i podobne.
  • Dostawa towarów, w tym dostawa nieruchomości.
  • l) Sprzedaż na odwrotnym obciążeniu.
  • Refakturowanie - typowa problematyka jednostek budżetowych.
  • Korekta sprzedaży. Właściwe ujęcie faktur korygujących.
 3. Odliczanie podatku naliczonego.
  • Zasady ogólne. Terminy odliczenia VAT.
  • Split payment a prawo do odliczenia. Należyta staranność.
  • Odliczenie przy użyciu proporcji i preproporcji.
  • Co wyłączać z obrotu? Kiedy transakcje są pomocnicze?
  • Zmiana przeznaczenia majątku gminnego/miejskiego a prawo/obowiązek korekty VAT.
  • Odwrotne obciążenie – odliczenie VAT.
  • Ograniczenia w prawie do odliczenia VAT.
  • Korekta zakupów. Właściwe ujęcie w deklaracji VAT.
 4. Fakturowanie, z uwzględnieniem nowelizacji o fakturowaniu w zamówieniach publicznych.
  • Właściwa data sprzedaży na fakturze i inne obowiązkowe elementy.
  • Terminy wystawiania faktur.
  • Fakturowanie pomiędzy jednostkami oraz wewnętrzne rozliczenia.
  • Faktury do paragonów.
  • Fakturowanie elektroniczne.
  • Faktury w zamówieniach publicznych – nowelizacja 18.04.2019
  • Faktury korygujące.
  • Noty korygujące.
  • Anulowanie faktury.
  • Duplikaty.
 5. Kasy fiskalne w sektorze finansów publicznych 2019.
  • „stare kasy” sprzed centralizacji – czy trzeba wymieniać?
  • Kasy fiskalne on-line.
  • Zwolnienia z kas fiskalnych.
  • Faktury do paragonów. Właściwe ujęcie w rejestrze i JPK_VAT.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS. Skierowane jest do praktyków zmagających się z problematyką właściwego stosowania przepisów prawa pracy.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) 


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Hubert Grzyb -posiada bogate doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Autor licznych publikacji z zakresu podatków oraz prawa, specjalizuje się w: podatek od towarów i usług (VAT), JPK, kontrole podatkowe, postępowania podatkowe, postępowania sądowo administracyjne w sprawach podatkowych, postępowania karnoskarbowe, prawo cywilne, prawo pracy.