Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Prawo Pracy w 2019
2019-06-25
320 PLN
Kraków, małopolskie
Księgowość, Prawo
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-17
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Prawo Pracy w 2019

Prawo Pracy w 2019

Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Rozpoczęcie godz. 9.30

Zakres tematyczny:

1. Omówienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy wynikających z ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Monitoring, kontrola pracownika, a jego dobra osobiste w świetle orzecznictwa SN i obowiązujących przepisów.

3. Omówienie zasad związanych z udzielaniem urlopów związanych z rodzicielstwem i nowych przepisów unijnych w tym zakresie.

4. Dopuszczenie do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem w świetle orzecznictwa SN.

5. Świadectwo pracy – kontrowersyjne zapisy, zasady wydawania odpisów i sprostowanie świadectwa pracy.

6. Rozliczanie czasu pracy, nieobecności i zwolnień z pracy w świetle aktualnego orzecznictwa, a także obowiązków wynikających z nowego rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

7. Podróże służbowe pracowników – zasady rozliczania, aktualne orzecznictwo i stanowiska organów.

8. Omówienie prognozowanych zmian i pozostałych aktualności.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

 

Treści kształcenia:

 1.Zasady klasyfikowania środków trwałych,
 2.Ustalanie wartości początkowej środków trwałych, 
 3.Amortyzacja bilansowa i podatkowa – zarządzanie rozliczeniami, 
 4.Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu, ze szczególnym uwzględnieniem samochodów osobowych  - zasady klasyfikacji, ewidencji i rozliczeń według prawa bilansowego i podatkowego
 5.Plan kont i ewidencjonowanie ułatwiające rozliczenia podatkowe kosztów amortyzacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania samochodu       osobowego w firmie,
 6.Zasady rozliczenie nakładów na ulepszenie ,
 7.Remont czy ulepszenie ? - różnice pomiędzy ulepszeniem a  remontem 
 8.Określanie podstawy opodatkowania przy obliczaniu przychodów z  budynków,
 9.Zasady przeprowadzania  oraz rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych 
10.Odpowiedzi na pytania uczestników

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji

 Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacje o kadrze:

Wykładowca: Maja Chodacka