Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-17
Zgłoś się

KURS

Specjalista do spraw podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej wg zasad ogólnych z wykorzystaniem programu COMARCH OPTIMA - księga podatkowa. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych i dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, lub roczną praktykę w zawodzie, które chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; rozpoczynają prowadzenie małej firmy; chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.

Czas trwania kursu to 62 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30 - 19.45. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 2 części - teoretyczną i praktyczną

1. Zakres zajęć teoretycznych - 35 godzin

 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPIR.
 • PKPIR a podatek VAT.
 • Faktura VAT, inne dowody księgowe, umowy i inne niezbędne dokumenty  w prowadzeniu PKPIR.
 • Terminy dokonywania zapisów, wzór księgi ustalony przez MF.
 • Ewidencja nietypowych zdarzeń, spis z natury.
 • Amortyzacja, podatek dochodowy, kasy fiskalne, samochód  w firmie.
 • Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących PKPIR.
 • Zagadnienia etyki w rachunkowości.

2. Zakres zajęć praktycznych - 27 godzin

 • Moduł Księga podatkowa - informacje ogólne.
 • Rejestry VAT.
 • Ewidencja dodatkowa.
 • Ewidencja samochodów.
 • Spis z natury.
 • Właściciele i deklaracje podatkowe.
 • Środki trwałe.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • Umiejętności prowadzenia PKPIR
 • Gromadzeniu dokumentów księgowych - ich grupowaniu i ewidencjonowaniu
 • Samodzielnym wystawianiu rachunków i faktur VAT oraz innych dowodów księgowych
 • Umiejętności ustalania wysokości zobowiązań i sporządzania deklaracji podatkowych
 • Samodzielnym posługiwaniu się programem COMARCH-OPTIMA - księga podatkowa
 • Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
 • Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 • Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Uwaga:

Dla chętnych/zainteresowanych słuchaczy, którzy zaliczyli kurs - Organizator zapewnia możliwość walidacji nabytych efektów kształcenia poprzez organizację egzaminu (za dodatkową opłatą - 500 zł). Aby uzyskać Dyplom certyfikacyjny potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu  Specjalista ds. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu, należy przystąpić do egzaminu pisemnego i uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: 

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formulaż głoszeniowy dostępny po kliknęciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.