Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-04-30
Zgłoś się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

 1. Transakcje w obrocie towarowym z podmiotami zagranicznymi (150 min)
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  • Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca.
  • Import towarów.
  • Eksport towarów.
  • Transakcje nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na miejsce dostawy towarów.
 2. Miejsce dostawy towarów w obrocie z podmiotami zagranicznymi (60 min)
  • Miejsce dostawy towarów - zasada ogólna.
  • Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane.
  • Miejsce dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych.
  • Miejsce dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych.
  • Miejsce dostawy towarów w transakcjach trójstronnych uproszczonych (WTT).
  • Miejsce dostawy przy imporcie towarów.
  • Miejsce dostawy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 3. Miejsce świadczenia usług w obrocie z podmiotami zagranicznymi (30 min)
  • Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia usług przez podatnika zagranicznego.
  • Import usług.
  • Miejsce świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika zagranicznego.
  • Świadczenie usług nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT z uwagi na miejsce świadczenia.
 4. Dobre praktyki pozwalające chronić wizerunek firmy i uniknąć potencjalnego uczestnictwa (wciągnięcia) w oszustwo podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
  • Oszustwa podatkowe dotyczące podatku VAT związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
  • Orzeczenia ETS oraz polskich sądów administracyjnych dotyczące oszustw podatkowych z wykorzystaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych.
  • Analiza kontrahentów, warunków transakcji, pozwalająca zapobiec przed uczestnictwem (wciągnięciem) w oszustwo podatkowe związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowym.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, specjalista w dziedzinie podatku VAT, długoletni współpracownik SKwP.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas .