Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-05-17
Zgłoś się

 NAZWA KURSU "PODATEK  VAT  2019 UCHWALANE ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2019 "

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/ 2 Tarnów

DOKUMENTY DO KFS

 

 

 

Treści kształcenia:

1.ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA  2019
- nowy rejestr dla potrzeb  VAT, odpowiedzialność solidarna w przypadku błędnego przelewu, sposoby unikania ryzyka
2.ZMIANY  OD 1 LIPCA 2019
- możliwość przesyłania faktur VAT RR elektronicznie, dostosowanie przepisów ustawy do orzecznictwa ETS (Kozuba Premium Selection) w zakresie opodatkowania nieruchomości, zmiany w zakresie spraw celnych, podawanie NIP na paragonie jako warunku koniecznego do wystawienia faktury
3.ZMIANY OD 1 CZERWCA 2019
- zmiany  wprowadzające  możliwość rozliczania VAT od importu w deklaracji, na analogicznych zasadach jak rozliczanie VAT od WNT.
4.NOWA MATRYCA STAWEK VAT – PROJEKT PO ZMIANIE
-  wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej, "przełożenia" obecnego PKWiU na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług)
5.LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT -7
- wprowadzenie  obowiązek przesyłania w formie JPK ewidencji i deklaracji VAT jako jednego pliku nazywanego JPK_VDEK, modyfikacja zakres prowadzonej ewidencji i danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów, wprowadzenie  sankcje za nieprawidłowe przesyłanie plików JPK_VDEK.

6.OBOWIĄZKOWE  FAKTURY  ELEKTRONICZNE – KOMENTARZ DO ZMIANY WPROWADZONEJ OD 18 KWIETNIA 2019 ROKU
7.OMÓWIENIE WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN OD  1 MAJA  2019   I  REALIZACJI  OBOWIĄZKÓW  DO 31.05.2019 W ZAKRESIE  KAS REJESTRUJĄCYCH

8.PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO NA DZIEŃ SZKOLENIA ETAPU WPROWADZANIA INNYCH, DODATKOWYCH ZMIAN NA ROK 2019
-  np.split payment obowiązkowy

9.NAJNOWSZE  ORZECZENIA SĄDOWE
- interpretacje  skomplikowanych przepisów przez  NSA i WSA
10.PRAKTYKA  INTERPRETACYJNA ORGANÓW  PODATKOWYCH W WYBRANYCH, SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH POD KĄTEM RYZYKA  FINANSWOEGO, TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH

Metody pracy:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty zaliczki wymaganej przed rozpoczęciem szkolenia w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność winna zostać uregulowana: a) dla kursów długich – w ustalonych z Organizatorem terminach w trakcie trwania szkolenia; b) dla kursów krótkich (max. 3 dniowych) zapłata przed szkoleniem lub w terminie ustalonym z Organizatorem.

BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca -Wieloletni i ceniony wykładowca problematyki związanej z podatkiem VAT, Trener Ministerstwa Finansów. Długoletni współpracownik naszej firmy cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń.