Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-05-17
Zgłoś się

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019r

Rozpoczęcie: godz. 9.00


Zakres tematyczny:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku.

    Kto może a kto musi tworzyć fundusz?
    Kto wypłaca świadczenie urlopowe?
    Tryb porozumienia o nie tworzeniu funduszu bądź nie wypłacaniu świadczenia
    Wysokość odpisów na ZFŚS.

2. Zakres przedmiotowy możliwych świadczeń z ZFŚS.

    Na jakie cele możemy uzyskać wsparcie?
    Jak udokumentować?

3. Pojęcie kryteriów socjalnych.

4. Zakres podmiotowy, czyli kto może skorzystać ze świadczeń z ZFŚS.

    Pracownicy, członkowie rodzin.
    Emeryci i renciści.
    Inne osoby uprawnione.

5. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych.

    Dokumentacja niezbędna do określenia dochodów osób uprawnionych.
    Zasady zbierania dokumentacji i jej przechowywania.
    Zapisy regulaminów.
    Możliwe sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych.

6. Zasady ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS.

7. Kogo uwzględniać przy obliczaniu wysokości odpisu na ZFŚS?

8. Zasady naliczania i korygowania odpisu na ZFŚS, wysokość odpisów w 2019 roku.

9. Świadczenia urlopowe.

    Kiedy są wypłacane?
    Który pracodawca nie musi wypłacać?
    Kiedy powinno zostać wypłacone?

10. Czego nie można finansować z ZFŚS?

11. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do regulaminu ZFŚS.

    Obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi.
    Czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych?

12. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.

13. ZFŚS a RODO od 25.05.2018 roku i od 04.05.2019 roku

RODO a funkcjonowanie ZFŚS.

    Zmiany z 04.05.2019 roku w zakresie relacji RODO a ZFŚS
    Zasady badania sytuacji rodzinnej i majątkowej w świetle zmienionego artykułu 8 ustawy
    Nowe przepisy od 25 maja 2018 r. i ich wpływ na funkcjonowanie ZFŚS.
    Wzór oświadczenia o dochodach a RODO.
    Dokumenty zbierane w związku z ZFŚS a ochrona danych osobowych.
    Dostęp do danych ZFŚS - kto jest uprawniony?

14. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

    Paczki dla pracowników.
    Bony towarowe.
    Bilety i karnety dla pracowników.
    Zapomogi dla pracowników.
    Wczasy pod gruszą.
    Świadczenia dla emerytów i rencistów.
    Dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych.
    Dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat.
    Wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników.
    Rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014 r.
    Koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.
    Nowe zwolnienia z opodatkowania.

15. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.

    Wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
    Co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych?
    Czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy?

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).
Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181