Temat tygodnia
Zobacz, co decyduje o tym, że jedni dostają awans, a inni nie.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

"Faktura VAT i kasy fiskalne w 2019r - z uwzględnieniem uchwalonych zmian od 1.05.2019r w zakresie kas fiskalnych"

Rozpoczęcie: godz. 9.00

Zakres tematyczny:

    Zasady stosowania kas fiskalnych
        jaką sprzedaż ewidencjonujemy przy użyciu kasy fiskalnej
        kto może a kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej
        jakie towary i usługi bezwzględnie wymagają kasy fiskalnej
        kasa fiskalna a drukarka fiskalna
    System zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych – 2019
        zwolnienie ze względu na obrót 20 000 PLN
        zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – wykaz towarów i usług, których dostawa i świadczenie zwalnia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
    Stawki VAT oraz nazwa towaru na kasie fiskalnej.
    Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

        komu przysługuje
        w jakiej wysokości
        kiedy trzeba zwrócić
    Dokumentacja związana z obowiązkiem instalacji kasy fiskalnej. Sankcje.
        Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne
        uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
        rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
        nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
        czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
        grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
        system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
        ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
        nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
        nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych

Fakturowanie

    Definicje.
        definicja pojęć faktura, faktura elektroniczna, wystawienie faktury, egzemplarz faktury
        czytelność faktury, integralność treści oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej – jako pojęcia nowo zdefiniowane i rodzące wątpliwości w procesie fakturowania
    Kto wystawia fakturę?
    Kto i komu nie musi faktury wystawiać?
    Jakie czynności podlegają fakturowaniu?
        faktura dokumentująca sprzedaż na terenie kraju
        faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju
        dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samo obliczenia podatku
    Termin na wystawianie faktur:
        podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
        obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)
    Co faktura zawierać powinna?
        elementy obowiązkowe faktury
        elementy dodatkowe dla niektórych transakcji:
            metoda kasowa
            marża
            transakcje trójstronne
            sprzedaż zwolniona
            samofakturowanie
            transakcje dla których podatnikiem jest nabywca
        Przypadki, kiedy na fakturze niektórych danych nie podajemy
            faktury uproszczone (warunki stosowania i ograniczenia)
            faktury dokumentujące sprzedaż z zastosowaniem marży
            faktury dla których podatnikiem jest nabywca
    “Prawie” faktury
        bilety za przejazd autostradą
        bilety kolejowe
    Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:
        przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
        zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
        przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami
    Faktura elektroniczna:
        nowa definicja faktury elektronicznej
        rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych
        stosowanie faktury elektronicznych w praktyce
        jak zapewnić “autentyczność pochodzenia i integralność treśc” faktury
        bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny
        EDI (electronic data interchange) – opis działania
    Faktury szczególne:
        faktura zaliczkowa
        faktura korygująca
        noty korygujące – kto wystawia i czemu służą?
        duplikat faktury:
    Odliczanie podatku naliczonego z otrzymanej faktury
        faktura jako podstawa nabycia prawa do odliczenia podatku VAT
        kiedy podatek VAT z faktury nie podlega odliczeniu
        “pusta faktura” – konsekwencje podatkowe
    Refaktury
        kto i kiedy może wystawić refakturę?
        jakie są warunki uznania refaktury za prawidłową
    Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur – odpowiedzialność karnoskarbowa, konsekwencje, sankcje, możliwość obrony. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa.
    Planowane zmiany w ujmowaniu faktur w JPK od lipca 2019.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 


Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 
BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001 
 

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników naszych kursów.


zapisz się
Zapytaj o szkolenie
Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl
W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181