Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

KURS:III stopień certyfikacji - do południa

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.


Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównego księgowego mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

 • zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub
 • certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
 • tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Czas trwania kursu to 208 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym raz w tygodniu po 7 - 8 godz. lekcyjnych od godziny 8.30.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 5 bloków tematycznych:

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - w oparciu o UoR, KSR, MSR i prawo podatkowe - 76 godzin lekcyjnych:

 • krajowe regulacje rachunkowości (uor, ksr) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (dyrektywy ue, msr/mssf),
 • organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • wycena składników aktywów działalności operacyjnej - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • kapitały i fundusze własne - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) - z uwzględnieniem skutków podatkowych,
 • etyka i wartości zawodowe - szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych.

2. Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami - 44 godziny lekcyjne :

 • rachunek kosztów,
 • podstawy rachunkowości zarządczej,
 • podstawy zarządzania finansami.

3. Sprawozdania finansowe i ich analiza - 32 godziny lekcyjne:

 • ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • sprawozdanie z działalności,
 • wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • elementy analizy finansowej.

4. Prawo podatkowe - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 44 godziny lekcyjne:

 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa
  i interpretacji,
 • podatek od towarów i usług - praktyczne problemy z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji,
 • podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych,
 • prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe.

5. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia - 8 godzin lekcyjnych:

 • wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy,
 • wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe).

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • ocenie poprawności dowodów księgowych i zapisów w księgach rachunkowych,
 • dekretowaniu i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych, 
 • ewidencjonowaniu i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych, 
 • sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • przygotowaniu deklaracji, zeznań podatkowych i informacji dotyczących podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 70% obecności na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin pisemny.
Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje „zaświadczenie o ukończeniu kursu” zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całości pracy i jednocześnie minimum 40% z każdej części egzaminu oraz spełnia wymagane warunki otrzymuje dodatkowo Certyfikat "Głównego księgowego” potwierdzający ukończenie III stopnia kwalifikacyjnego ścieżki edukacyjnej SKwP.

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: .

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) - można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.