Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-09-18
Zgłoś się

Szkolenie: ”OPTIMA - zaawansowane naliczanie wynagrodzeń”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Treść szkolenia:

 1. Ogólna parametryzacja systemu.
 2. Definiowanie kalendarzy i systemy czasu pracy.
 3. Definiowanie elementów płacowych - prawidłowe wliczanie do chorobowego, wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu za czas urlopu i ekwiwalentu za urlop.
 4. Nanoszenie i rozliczanie nieobecności w miesiącu za który jest już policzona wypłata - rozliczenie w miesiącu następnym, korygowanie wypłaty. 
 5. Atrybuty pracownika.
 6. Operacje seryjne - seryjne wprowadzenie nieobecności, seryjne wprowadzanie dodatków (zmiana interaktywna) .
 7. Generowanie wydruków.
 8. Generowanie danych do ZUS.
 9. Generowanie list płac.
 10. Eksport danych kadrowych do arkusza Excel 11.
 11. Pytania słuchaczy.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Marcin Gałka - wykładowca SKwP.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!