Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-09-25
Zgłoś się

‘Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach’

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi łącznie 16 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą

w godzinach od 9.00 - 15.00, po 8 godzin lekcyjnych

Rozpoczęcie: godzina 9.00

 

Treści kształcenia:

1. Baza danych o odpadach - aktualne wymagania prawne, najnowsze zmiany, gospodarka odpadami i opakowaniami w praktyce.

- rejestr BDO - praktyka wpisywania

- Baza BDO

-numer rejestrowy - gdzie go umieszczać

-podmioty, które podlegają wpisowi

- nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów

- kary i nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami

2. Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami:

- zabezpieczenie roszczeń  -nowość

- monitoring wizyjny  miejsc magazynowania odpadów

- raport p. poz., kto jest zobowiązany do jego sporządzenia

3. Warunki uznawania materiału lub substancji za produkt uboczny

- kiedy odpad traci status odpadu

4. Weryfikacja odbiorcy odpadów-przeniesienie odpowiedzialności.

5.  Decyzje administracyjne - kto jest zobowiązany  złożyć wniosek do 5 marca 2020 r. r.

6.Obowiązek składania informacji do Wód Polskich

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),

stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,

 naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

 - wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Sabina Kościsz - wykładowca SKwP.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.