Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kurs - „REPREZENTACJA I REKLAMA, SPONSORING, SPRZEDAŻ PREMIOWA ORAZ ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW W ASPEKCIE PODATKÓW DOCHODOWYCH I PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

 2. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:
  a) upominki dla kontrahentów,
  b) wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
  c) poczęstunki dla kontrahentów,
  d) wydatki na dekoracje biura,
  e) hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
  f) organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo - rekreacyjnych,
  g) kartki świąteczne itp.

 3. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

 4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:
  a) organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
  b) reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
  c) upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
  d) temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
  e) dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
  f) reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

 5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:
  a) Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
  b) Rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
  c) Środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe.
  d) Udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

 6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:
  a) Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
  b) Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  c) Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
  d) Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
  e) Rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
  f) Sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

   
 7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.
   
 8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:
  a) wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
  b) wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

   
 9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.
   
 10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.
   
 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.
   
 12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
   
 13. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.
   
 14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:
  a) zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
  b) upominki i nagrody dla kontrahentów,
  c) zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
  d) przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych,
  e) poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
  f) użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
  g) zasady ustalania podstawy opodatkowania,
  h) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
  i) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
  j) zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

   
 15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
   
 16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
   
 17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.
   
 18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).
   
 19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:
  a) czynności podlegające opodatkowaniu VAT - em,
  b) poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,
  c) świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,
  d) zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
  e) świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
  f) zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
  g) zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

   
 20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
   
 21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
   
 22. Pozostałe zagadnienia.
   
 23. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 
zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Tomasz Wojewoda, ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego.

Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl