Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Świadczenia pieniężne za czas choroby i macierzyństwa - zasady przyznawania i przykłady obliczania

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

a) okresy wypłaty, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku okres zasiłkowy i zasady jego ustalania

b) kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują

c) kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich zmiany od 2019 r.

d) dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa, ZLA), macierzyńskich, opiekuńczych

e) podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców - składniki wchodzące do podstawy wymiaru

f) przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków

2. Zasiłki macierzyńskie

a) za okres urlopu macierzyńskiego

b) za okres urlopu rodzicielskiego

c) za okres urlopu ojcowskiego

d) wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia

3. Zasiłek opiekuńczy

a) komu przysługuje

b) okres zasiłkowy

c) dokumenty do wypłaty

4. Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego

5. Pytania uczestników

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Małgorzata Rusak – wykładowca SKwP

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.