Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Ceny Transferowe (40 godz.)
2020-01-13
1300 PLN
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-10-28
Zgłoś się
SKwP Oddział w Krakowie
Ceny Transferowe (40 godz.)

KURS  - "CENY TRANSFEROWE"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom, w sposób praktyczny i przystępny informacji z zakresu cen transferowych. Kurs ma rozwinąć umiejętności rozpoznawania ciążących na podatniku obowiązków z zakresu cen transferowych, tj. rozpoznanie podmiotów powiązanych zgodnie z definicjami zawartymi w ustawach podatkowych, identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji. Uczestnicy poznają metody szacowania dochodu, podstawowe elementy dokumentacji cen transferowych wraz z sankcjami za brak lub niewłaściwe przygotowanie dokumentacji. Przedstawione zostaną  krajowe i międzynarodowe regulacje prawne z zakresu cen transferowych. W ramach szkolenia zostaną omówione praktyczne problemy związane z tematyką cen transferowych, a także interpretacje przepisów.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowanych poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 40 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:

- 2 x w tygodniu - w PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ,  od godziny 16.30 do 19.45

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje 7 modułów tematycznych:

  1. Geneza i ramy prawne cen transferowych (regulacje krajowe i międzynarodowe).
  2. Obowiązki dokumentacyjne w cenach transferowych.
  3. Charakterystyka podmiotów powiązanych.
  4. Metody szacowania i restrukturyzacja.
  5. Transakcje finansowe.
  6. Procedura uprzednich porozumień cenowych (APA) i procedura wzajemnego porozumiewania się (MAP).
  7. Orzecznictwo i interpretacje w zakresie cen transferowych.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  •     doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  •     wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  •     przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 80% godzin lekcyjnych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.
Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru umieszczonego w Rozp.  MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019.652)

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie będą:Pani ANETA ŁUSZCZKIEWICZ-SOLARZ oraz Pani ANITA PUCKO.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz głoszeniowy dostępny po kliknęciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.