Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-10-28
Zgłoś się

Szkolenie: Gospodarka odpadami - najnowsze zmiany ustawy o odpadach

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

Gospodarka odpadami, zasady przekazywania odpadów w bazie BDO – najnowsze zmiany.

1. Baza danych o odpadach po 1 stycznia 2020 r.:

- podmioty, które podlegają wpisowi w BDO,

-  generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad,

- potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie,

- wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.

-wystawienie karty przekazania odpadu komunalnego (KPOK) w przypadku  przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej,

- uzupełnianie karty ewidencji odpadów oraz karty ewidencji odpadów komunalnego,

- transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.

- powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?

- zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO

- ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

- jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?

- bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.

Sankcje karne związane z BDO.

2. Obowiązki przedsiębiorcy w gospodarce odpadami.

 - obowiązek aktualizacji/zmiany pozwoleń na zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów – kto jest zobowiązany złożyć wniosek do 5 marca 2020 r.

- raport p.poż. dla magazynowanych odpadów palnych

- kto jest obowiązany do prowadzenia monitoringu wizyjnego

- weryfikacja odbiorcy odpadów – przeniesienie odpowiedzialności

- warunki uznania materiału lub substancji za produkt uboczny

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Sabina Kościsz - wykładowca SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.