Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-10-29
Zgłoś się

MS Excel – praktyczne zastosowanie w księgowości

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Kurs polecany jest dla osób, które ukończyły lub są w trakcie kursu przygotowującego do zawodu księgowego oraz dla osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem nauczania.

Celem kształcenia jest:

 • pogłębienie znajomości arkusza kalkulacyjnego i możliwości jego zastosowania w codziennej pracy finansowo-księgowej,
 • nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wykorzystanie  narzędzia jakim jest Excel w pracy księgowego.

W stosunku do słuchaczy zastosowana będzie indywidualizacja pracy polegająca na dostosowaniu warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości słuchacza (m.in. zróżnicowanie poziomu zadań, konsultacje indywidualne po zajęciach).

 

Czas trwania kursu wynosi 2 dni (16 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywać się będą w ciągu dwóch kolejnych dni: 13-01-2020 r. (poniedziałek) i 14-01- 2020 r. (wtorek) w  godzinach od 9.00 do 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel, m.in.:

  1. zapoznanie z interfejsem,

  2. ustawienia konfiguracyjne programu,

  3. wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,

  4. malarz formantów,

  5. formatowanie, wprowadzanie i kopiowanie danych,

  6. transpozycja.

 2. Przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym, m.in.:

  1. formatowanie warunkowe,

  2. grupowanie wierszy i kolumn auto konspektem,

  3. wykorzystanie narzędzia Tekst jako kolumny,

  4. zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,

  5. kontrola poprawności wprowadzanych danych.

 3. Formuły i funkcje przydatne w prowadzeniu księgowości:

  1. funkcje logiczne,

  2. funkcje tekstowe,

  3. funkcje finansowe,

  4. funkcje daty i godziny,

  5. funkcje wyszukiwania i odwołania,

  6. funkcje statystyczne i matematyczne.

 4. Przygotowanie różnych dokumentów księgowych za pomocą funkcji programu MS Excel.

 5. Wyszukiwanie błędów w obliczeniach – analiza poprawności danych i formuł obliczeniowych.

 6. Zastosowanie zaawansowanych możliwości sortowania i filtrowania danych księgowych.

 7. Prezentowanie danych księgowych i finansowych za pomocą wykresów, w tym m.in.:

  1. przygotowanie wykresów złożonych,

  2. zaawansowane ustawienia,

  3. formatowanie wykresów.

 8. Wykorzystanie możliwości tabeli przestawnej oraz wykresu przestawnego do analizy wyników finansowych firmy i innych procesów finansowo-księgowych.

 9. Konsolidacja danych księgowych – praca z wieloma arkuszami i ich integracja.

 10. Zaawansowane ustawienia wydruku arkuszy.
   

O ilości godzin przewidzianych na kształcenie danego zagadnienia decyduje Wykładowca, który dąży do optymalnego osiągnięcia efektów kształcenia, z tym, że nie może przekroczyć ogólnej liczby godzin ustalonej przez organizatora.

Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych

Kurs będzie realizowany z użyciem sprzętu komputerowego, w oparciu o program Excel i materiały dydaktyczne:

 • skrypt zawierający szczegółowy opis omawianych zagadnień,
 • materiały wykładowcy do pracy na zajęciach i w domu,
 • kodeks zawodowej etyki w rachunkowości.

Ponadto, Wykładowca mając na względzie osiągnięcie optymalnych efektów kształcenia, może zastosować w danej edycji kursu dodatkową literaturę, której wykaz znajduje się na stronie internetowej Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP.

Metody pracy:

Zadaniem kursu jest propagowanie zasad etyki zawodowej, opisanych m.in. w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”. Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w wykładach i ćwiczeniach praktycznych odpowiadających specyfice pracy księgowej,
 • naukę własną słuchacza,
 • studiowanie literatury przedmiotu.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia powinna być nabyta niezbędna wiedza teoretyczna i umiejętności umożliwiające efektywne wykorzystanie narzędzia jakim jest Excel w pracy księgowego. Osoba, która ukończyła i zaliczyła kurs powinna:

 • znać zasady funkcjonowania arkusza Excel

oraz posiadać:

 • umiejętności prawidłowego wykorzystania formuł i funkcji,
 • umiejętność pracy na wielu arkuszach,
 • umiejętność analizowania i filtrowania danych,
 • umiejętność prezentacji danych w postaci wykresów i tabeli przestawnych,

a także:

 • być przekonanym o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania zawodowe.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi mgr Rafał Bielarz – aktywny zawodowo praktyk w dziedzinie księgowości nadzorujący prace zespołów księgowych. Menager zarządzający projektami outsourcingowymi dla firm zagranicznych. Wdrożeniowiec systemów finansowo-księgowych. Od kilku lat wykładowca w SKwP Oddział w Krakowie specjalizujący się w kursach dotyczących programów finansowo-księgowych. Aktywny członek Stowarzyszenia oraz Wiceprzewodniczący Komisji problemowej ds. Nowoczesnych Środków Komunikacji w SKwP Oddział w Krakowie.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.