Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-10-30
Zgłoś się

Szkolenie: " LISTA PŁAC OD A DO Z W PRAKTYCE"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 24 godziny lekcyjne, zajęcia odbywać się będą w kolejne poniedziałki: 03-02-2020 r., 10-02-2020 r., 17-02-2020 r. w godzinach od 8.00 - 14.00.

Rozpoczęcie: godzina 8.00 

Treści kształcenia:

1. Wynagrodzenie podstawowe:

 1. wynagrodzenie zasadnicze 
 2. wynagrodzenie za część miesiąca 
 3. wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy 

2. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego:

 1. podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego 
 2. składniki stałe i zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego
 3. obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego

3. Wynagrodzenie za czas przestoju:

 1. wynagrodzenie stałe i zmienne
 2. wynagrodzenie wieloskładnikowe 

4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą:

 1. podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego 
 2. zasady szczególne )np. brak wypłaty wynagrodzenia, nn w podstawie wymiaru, uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku)

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

 1. normalne wynagrodzenie 
 2. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych 
 3. wynagrodzenie za nadgodziny przy przekroczeniu normy średniotygodniowej 

6. Dodatek za pracę w porze nocnej i czas pełnienia dyżuru:

 1. wynagrodzenie stałe 
 2. zmienne elementy wynagrodzenia 

7. Fakultatywne (dobrowolne) dodatki do wynagrodzenia  - dodatek funkcyjny  i stażowy.

8.Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

 1. współczynnik ekwiwalentowy 
 2. składniki stałe i zmienne w podstawie ekwiwalentu

9. Odprawy i odszkodowania - zasady naliczania i wypłaty:

 1. odprawa emerytalna lub rentowa 
 2. odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
 3. odprawa pośmiertna 
 4. odszkodowanie pracownicze:
 5. odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
 6. przez pracownika 
 7. odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy z naruszeniem przepisów
 8. prawa pracy 
 9. odszkodowanie w razie wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracodawcy 
 10. odszkodowanie w razie niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego
 11. świadectwa pracy 
 12. z tytułu skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony 
 13. odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 

10. Potrącenia z wynagrodzenia (komornicze i niekomornicze):

 1. maksymalne kwoty potrąceń 
 2. kwota wolna od potrąceń 
 3. różne kwoty wolne dla pracowników 
 4. kwota wolna a niepełny wymiar czasu pracy 
 5. jedna kwota wolna od potrąceń 

11. Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego przychody zwolnione z podatku, lecz podlegające oskładkowaniu 

12.  Sporządzanie listy płac dla pracownika otrzymującego inne świadczenia  (np. nieodpłatne świadczenie), zbieg tytułów ubezpieczeń, przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Witold Furman - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych  zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce  o/Podkarpacki w Rzeszowie oraz SKwP w Krakowie jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.