Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-11-04
Zgłoś się

Szkolenie: Podatek dochodowy odroczony w praktyce rachunkowości

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Uzasadnienie potrzeby alokacji podatku dochodowego w czasie;

- podatek dochodowy a system informacyjny rachunkowości,

- wynik bilansowy a podatkowy,

- różnice trwałe i przejściowe,

- przyczyny odroczenia podatku dochodowego,

 1. Podatek bieżący – ujmowanie i prezentacja,
 2. Wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów,
 3. Różnice przejściowe;

- ogólna charakterystyka,

- różnice ujemne i dodatnie,

 1. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku dochodowego;

- zasady ujęcia,

- wycena aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego,

 1. Uznanie podatku odroczonego;

- zasady ogólne,

- uznanie w rachunku zysków i strat,

- odniesienie na kapitał własny i wartość firmy,

 1. Prezentacja i ujawnienie informacji o podatku dochodowym.
 2. Ustalenie podatku odroczonego - praktyczne aspekty wyceny i ewidencji,                    wycena na dzień bilansowy i na dzień nabycia, odniesienie skutków przeszacowania, zarachowanie podatku odroczonego oraz wykorzystanie i rozwiązanie rezerw, ujęcie w ewidencji dotyczące:

- rzeczowych aktywów trwałych,

- inwestycji długo terminowych,

- długoterminowych rozliczeń między okresowych,

- zapasów,

- należności,

- inwestycji krótkoterminowych,

- krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych,

- rezerw na zobowiązania,

- rezerw na straty z transakcji w toku i przyszłe zobowiązania,

- rezerwy na straty spowodowane zaniechaniem działalności,

- zobowiązania,

- rozliczenia międzyokresowe,

 1. Ujęcie podatku odroczonego w szczególnych przypadkach;

- leasing,

- kontrakty długoterminowe,

- połączenia spółek,

- konsolidacja,

 1. Prezentacja i informacje uzupełniające o podatku odroczonym w sprawozdaniu finansowym.
 2. Podatek odroczony w aspekcie schematów podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - specjalista praktyk, biegły rewident i doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości, wykładowca na kursach dla biegłych rewidentów oraz certyfikowanych.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

 

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.