Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Kadry/Płace, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-11-07
Zgłoś się

Szkolenie: "Obowiązki płatników w zakresie podatku dochodowego od wypłacanych wynagrodzeń w 2019 i 2020 roku"

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1.Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i za granicą.

2.Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

- koszty uzyskania,

- ulga w podatku (PIT-2).

3.  Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy  

4 . Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.

5. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem    wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

6. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.

7. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne.       

8. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.

9.Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców z zastosowaniem 50% kosztów uzyskania przychodów.

10. Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 sierpnia 2019 r. -  zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia osób do ukończenia 26 roku życia

- oświadczenia składane płatnikowi,

- świadczenia pieniężne i niepieniężne podlegające zwolnieniu,

- warunki konieczne do zastosowania zwolnienia,

- limit przychodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania,

11. Obliczanie zaliczki hipotetycznej w celu ograniczenia poboru i odprowadzenia składki zdrowotnej – dot. osób do 26 lat.

12. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 r.

- nowe limity kosztów uzyskania przychodów,

- zmiana stawki podatkowej,

- zmiana dot. ulgi podatkowej,

- nowa skala podatkowa,

- limity roczne kosztów uzyskania przychodów..

13. Nowe formularze informacji podatkowych PIT-11 za 2019 r.

- wyodrębnienie przychodów zwolnionych osób do 26 lat i składek społecznych i zdrowotnych

- wyodrębnienie przychodów przekraczających limit 35 636, 67 zł, składek społecznych i zdrowotnych

- wyodrębnienie przychodów osób, które korzystały ze zwolnienia z opodatkowania, ale ukończyły 26 lat i utraciły prawo do zwolnienia – składki społeczne i zdrowotne.

14. Ulga termo modernizacyjna – zasady jej stosowania.

15. Zmiany w obowiązkach płatnika obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

- nowe zasady zwolnienia przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia dla osób do 26 lat.

- nowe roczne limity kosztów uzyskania przychodów

- nowa tabela podatkowa

- obliczanie zaliczek ze stosunku pracy w miesiącu przekroczenia I przedziału tabeli podatkowej.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Świątek - doświadczony i długoletni wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.