Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-11-07
Zgłoś się

Obligatoryjne szkolenie biegłych rewidentów w 2019 roku.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Kurs skierowany jest głównie do osób wpisanych na listę biegłych rewidentów. Realizowany jest na podstawie uchwały KRBR nr 941/23/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku. Obowiązuje 3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów., który rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku .

Liczba godzin obowiązująca biegłego rewidenta (wykonującego i niewykonującego zawód) w okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:

- 72 godziny lekcyjne poprzez udział w szkoleniu prowadzonym przez jednostki uprawnione

- co najwyżej 48 godzin lekcyjnych w ramach samokształcenia w formach określonych w paragrafie 3 rozporządzenia.

Obowiązkowo w każdym roku należy odbyć 24 godziny szkolenia obligatoryjnego.

Proponujemy szkolenia z 4 modułów szkoleniowych, realizowanych w dni powszednie po 8 godzin lekcyjnych od godz. 8.30. Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Prosimy o wybranie dla siebie odpowiednich tematów:

1. Moduł 6.2017.AR.8 - "Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes - kluczowe założenia, normy, standardy oraz zarządzanie ryzykami”.
 - 8 godzin szkolenia (1 dzień),
- koszt uczestnictwa: 360 zł,
- planowane terminy:

 Uwaga! W związku z brakiem aktualnych materiałów szkoleniowych, możliwe przesunięcie terminu. 

26.XI.2019 - III grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

 

2. Moduł 25.2019.A.16 - "Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności".
- 16 godzin szkolenia (2 dni),
- koszt uczestnictwa: 520 zł,
- planowane terminy:
25 i 26.VI.2019 - I grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

22 i 23.X.2019 - II grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska     zmiana daty z 23-24.X.2019 !

27 i 28.XI.2019 - III grupa - wykładowca: Justyna B. Zakrzewska

 

3. Moduł 26.2019.AR.8 - "Dokumentacja cen transferowych - procedury badania".
- 8 godzin szkolenia (1 dzień),
- koszt uczestnictwa: 360 zł,
- planowane terminy:

13.XI.2019 - II grupa - wykładowca: Ilona Bienias

 

4. Moduł 29.2019.R.8 - "Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki księgowe".
- 8 godzin szkolenia (1 dzień),
- koszt uczestnictwa: 360 zł,
- planowane terminy:
08.XI.2019 - I grupa - wykładowca: Artur Hołda

06.XII.2019 - II grupa - wykładowca: Artur Hołda

 

5. Moduł 13.2017.AR.8 - "Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego"
- 8 godzin szkolenia (1 dzień), 
- koszt uczestnictwa: 360 zł, 
- planowany termin: 
16.XII.2019 - I grupa - wykładowca: Witold Furman

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- pogłębienie wiedzy w danej tematyce (module) związanej z wykonywaniem zawodu,

- uzyskanie możliwości wykonywania zawodu w kolejnym roku,

- utrwalenie umiejętności przewidywania skutków i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana przez słuchacza. Osoba, która zaliczyła kurs otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów Dz. U.2017 poz.2391

Informacja o kadrze:

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

  1. mgr Ilona BIENIAS - biegły rewident, praktyk, właściciel biura Doradztwa ekonomiczno-finansowego - EUROFIN Sp. z o.o., autor kompleksowego opracowania „przykładowej dokumentacji z badania sprawozdania finansowego dla biegłych rewidentów”, wieloletni wykładowca SKwP w całej Polsce, specjalista ds. rachunkowości. (Moduł VIII, X, XI)
  2. dr hab. Artur HOŁDA - prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certifield Internal Controls Auditor). (Moduł II, X, XI)
  3. mgr Justyna Beata ZAKRZEWSKA - biegły rewident, członek ACCA, współtłumaczka i współwydawca publikacji IFAC „Przewodnik Stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w badaniu Małych i Średnich Jednostek”, Przewodnik wdrażania kontroli, jakości w Małych i Średnich Firmach Audytorskich, „Przewodnik zarządzania w Małych i Średnich Firmach Audytorskich”. Wykładowca szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, ustawy o rachunkowości (Moduł II, VIII, IX)
  4. dr Witold FURMAN - doradca podatkowy, numer wpisu  11348, absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując jako księgowy i doradca  podatkowy w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zajmującym się także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.  Dodatkowo współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce jako wykładowca. Jest także adiunktem w  Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

 

PRZY ZGŁOSZENIU ONLINE (guziczek "zapisz się") PROSIMY NUMER SZKOLENIA I GRUPY PODAĆ

W POLU "Informacje dodatkowe"

KARTA ZGŁOSZENIA  ( , );  KOMUNIKAT ( PDF )

 

Dla każdego z uczestników zapewniamy catering i ciekawy upominek.