Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-11-07
Zgłoś się

Szkolenie: "VAT 2019/2020 - zmiany  w przepisach i aktualna praktyka  rozliczania VAT w transakcjach krajowych "

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Klasyfikacja zmian w VAT procedowanych w 2019 r.:
  • zmiany od 1 września 2019 r.
  • zmiany od 1 listopada 2019 r.
  • zmiany od 1 stycznia 2020 r.
  • zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
  • zmiany od 1 lipca 2020 r.

   - ich zakres i znaczenie dla podatników.
 2. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności, likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych:
  • zakres zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności,
  • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku zastosowania obligatoryjnej podzielonej płatności (solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT, sankcja VAT, odpowiedzialność z KKS, brak kosztu podatkowego), w jakich przypadkach można uniknąć negatywnych konsekwencji,
  • wymogi dotyczące rachunków bankowych,
  • wymogi w zakresie fakturowania,
  • zbiorcze płatności w mechanizmie podzielonej płatności,
  • likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie,
  • wdrożenie procedur weryfikacji transakcji pod kątem zastosowania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.
 3. Wykaz podatników VAT – „biała lista podatników”:
  • konsekwencje (sankcje) w przypadku braku weryfikacji kontrahentów przy zastosowaniu wykazu i braku zapłaty należności na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy wykazany w wykazie (brak kosztu podatkowego, solidarna odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT, sankcja VAT, zakwestionowanie odliczenia podatku naliczonego),
  • zakres informacji o podatnikach prezentowanych w wykazie,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie,
  • wdrożenie procedur weryfikacji kontrahentów przy wykorzystaniu „białej listy podatników”.
 4. Kasy fiskalne: „NIP na paragonach”, kasy on-line, zasady używania kas fiskalnych, ulga z tytułu zakupu kasy:
  • nowe zasady fakturowania sprzedaży paragonowej i ujęcia takich faktur w ewidencji VAT („NIP na paragonach”), przepisy przejściowe i ich znaczenie, konsekwencje (sankcje) w przypadku nieprawidłowości
  • wdrożenie procedur organizacji sprzedaży w związku z obowiązkiem umieszczania na paragonach numerów NIP nabywców będących podatnikami.
  • terminy zmiany kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii na kasy on-line, Centralne Repozytorium Kas,
  • zmiany w zakresie zasad używania kas fiskalnych,
  •  ulga z tytułu zakupu kasy,
 5. Nowa matryca stawek VAT:
  • Wiążąca Informacja Stawkowa – nowe rozwiązanie służące minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników VAT,  zasady uzyskania WIS i jej rola, przepisy przejściowe,
  • nowe klasyfikacje statystyczne dla celów VAT (CN i PKWiU),
  • zmiany w zakresie stosowanych stawek VAT,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie
 6. Ewidencje VAT, zmiany w zakresie JPK_VAT, likwidacja deklaracji VAT:
  • zmiany zasad prowadzenia ewidencji VAT; błędy w ewidencji i zasady ich korygowania,
  • nowa struktura JPK (JPK-VDEK) – połączenie dotychczasowego JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K),
  • likwidacja deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
  • sankcje za nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji,
  • przepisy przejściowe i ich znaczenie.
 7. Pozostałe zmiany:
  • rozbudowanie listy podatników wyłączonych z zakresu zwolnienia podmiotowego,
  • nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” i jej znaczenie,
  • zmiany w przepisach dotyczących likwidacji działalności i „rozliczenia spisu z natury”
  • zmiany dotyczące komorników oraz organów egzekucyjnych w zakresie kwalifikacji sprzedaży w ramach czynności egzekucyjnych,
  • rozliczanie VAT od importu towarów w ramach rozliczenia zamknięcia,
  • zmiany w zasadach korekt podatku naliczonego w przypadku powrotu do zwolnienia podmiotowego,
  • zmiany w przepisach dotyczących rejestracji i wykreślania z rejestru podatników VAT i VAT-UE
  • nowa stawka dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT (15%)
  • zmiany dotyczące rozliczania zryczałtowanego zwrotu podatku za produkty i usługi rolnicze zakupione od rolnika ryczałtowego
  • inne - w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 8. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych; przegląd wybranych aktualnych orzeczeń sądowych i praktyki skarbowej.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy. Doświadczony wykładowca SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.