Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: "VAT 2019/2020 - zasady rozliczania VAT z tytułu transakcji międzynarodowych, zmiany od 01.01.2020 r. i aktualna praktyka"

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Zmiany w rozliczaniu towarowych transakcji międzynarodowych od 01.01.2020 r.:
 • Zmiany w zakresie dokumentowania WDT: wprowadzenie wymogu posiadania odpowiedniego zestawu dokumentów dla potrzeb rozliczenia WDT, podział dokumentów potwierdzających WDT na rodzaje i jego znaczenie, wprowadzenie terminu na uzyskanie oświadczenia nabywcy potwierdzającego WDT, problem weryfikacji wewnętrznych procedur dokumentowania i rozliczania WDT
 • Rejestracja VAT-UE nabywcy jako warunek zastosowania stawki 0% dla WDT
 • Obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako warunek zastosowania stawki 0% dla WDT
 • Zmiany w zakresie rozliczania dostaw do magazynu konsygnacyjnego (nowa ujednolicona procedura „call off stock”  stosowana w całej Unii Europejskiej)
 • Transakcje łańcuchowe – nowe zasady kwalifikacji transakcji łańcuchowych wewnątrz UE.
 • Ewentualne dalsze zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 1. Identyfikacja i zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych w zakresie sprzedaży: WDT, eksport towarów, dostawa opodatkowana poza terytorium kraju, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju.
 2. Identyfikacja i zasady rozliczania międzynarodowych transakcji towarowych w zakresie zakupu: WNT, import towarów, dostawa dla której podatnikiem na terytorium kraju jest nabywca.
 3. Identyfikacja i zasady rozliczania transakcji łańcuchowych i trójstronnych.
 4. Identyfikacja i zasady rozliczania eksportu usług.
 5. Identyfikacja i zasady rozliczania importu usług.
 6. Aktualne orzecznictwo sądowe i praktyka skarbowa w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy. Doświadczony wykładowca SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.