Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: "Fakturowanie 2019/2020 – szkolenie dla osób zajmujących się wystawianiem i księgowaniem faktur"

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Klasyfikacja zmian w VAT procedowanych w 2019 r.:
  • zmiany od 1 września 2019 r.
  • zmiany od 1 listopada 2019 r.
  • zmiany od 1 stycznia 2020 r.
  • zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
  • zmiany od 1 lipca 2020 r.

-  i ich znaczenie dla fakturowania: zmiany w zakresie elementów treści faktury (np. obligatoryjna podzielona płatność),  wymogi dotyczące fakturowania sprzedaży paragonowej – „NIP na paragonie”, faktury elektroniczne, odwrotne obciążenie w okresie przejściowym związanym z zastąpieniem „OO” przez mechanizm podzielonej płatności „MPP”, pozostałe zagadnienia wg stanu prac legislacyjnych.

 1. Faktury:
  • Jakie transakcje podlegają dokumentowaniu fakturami?
  • Kiedy trzeba wystawić fakturę?
  • Jakie są terminy wystawiania faktur?
  • Fakturowanie a kasy fiskalne.
  • Co powinna zawierać faktura?
  • Kwota netto a kwota brutto.
  • Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
  • Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.
  • Faktury zaliczkowe.
  • Przesyłanie i przechowywanie faktur w postaci elektronicznej.
  • Anulowanie faktury - a co z elektroniczną fakturą?
  • Puste faktury.
  • Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego a kiedy nie powoduje?
  • Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?
  • Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?
  • Elektroniczne duplikaty.
  • Fakturowanie a szczególne schematy rozliczania transakcji krajowych.
  • Faktura a transakcje międzynarodowe.
  • Faktura a VAT naliczony.
  • Błędy w fakturowaniu.
 2. Faktury korygujące:
  • Kiedy wystawiamy faktury korygujące?
  • Rabaty, opusty, skonta i premie pieniężne a faktura korygująca.
  • Faktury korygujące zbiorcze i za okres.
  • Elektroniczne faktury korygujące.
  • Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy - co z potwierdzeniem odbioru faktur korygujących?
  • Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy.
  • Faktury korygujące a ryzyka podatkowe.
  • Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych.
 3. Noty korygujące:
  • Co to jest nota korygująca?
  • Kto i kiedy sporządza notę korygującą?
  • Co można a czego nie można korygować notą korygującą?
  • Jakie skutki wywołuje nota korygująca?
 4. Refakturowanie:
  • Świadczenia kompleksowe a refakturowanie.
  • Refakturowanie w obrocie krajowym i zagranicznym.
 5. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień objętych szkoleniem.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pan Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy. Doświadczony wykładowca SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.