Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

NAZWA KURSU : 

Kurs dla kandydatów na Samodzielnego Księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości wg MSSF - poziom średniozaawansowany

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości w języku angielskim przy wykorzystaniu oprogramowania MS Excel i MS Access, oraz uzyskanie „Dyplomu ukończenia kursu Akademii Rachunkowości wg MSSF SKwP” w trzystopniowej ścieżce edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „Księgowy XXI wieku” wydawanego przez Oddział Okręgowy w Krakowie. Uczestnik kursu przygotowany będzie zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym. Posiadał będzie umiejętności i wiedzę określoną w efektach kształcenia (punkt 7). Zakładane efekty kształcenia będą osiągane poprzez aktywną pracę zarówno indywidualną jak i w zespołach roboczych w czasie zajęć, naukę indywidualną słuchacza i rozwiązywanie zadań, a także studiowanie literatury przedmiotu poza godzinami kursu.

Słuchaczem kursu „Dla kandydatów na Samodzielnego Księgowego (bilansistę) - specjalistę ds. rachunkowości wg MSSF - poziom średniozaawansowany” mogą być osoby o wykształceniu, co najmniej średnim z doświadczeniem w pracy na stanowisku początkującego księgowego, księgowego lub osoby o dobrej znajomości podstaw rachunkowości w języku polskim lub angielskim, posiadające znajomość środowiska Windows w stopniu podstawowym. Uczestnikiem kursu mogą być również osoby, które ukończyły kurs „Kurs dla kandydatów na Księgowego wg MSSF – poziom podstawowy (90 godzin)”,  organizowanym przez Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie. Osoby te powinny posiadać również najbardziej elementarne umiejętności obsługi oprogramowania MS Office. Kurs jest również dedykowany dla osób, które uznają potrzebę ustawicznego kształcenia zawodowego, zamierzają podjąć pracę w dziale księgowym pracując w języku angielskim. Szczególnie polecany jest dla kandydatów do pracy w firmach sektora usług wspólnych (SSC) i outsourcingowych (BPO) realizujących zadania w zakresie rachunkowości.

Kurs został podzielony na trzy moduły: pierwszy z nich dotyczy rachunkowości finansowej o wymiarze 90 godzin, drugi obsługi MS Excel na poziomie podstawowym (40 godzin) i trzeci obsługi MS Access (40 godzin) również na poziomie podstawowym. Egzamin obejmuje 8 godzin i został podzielony na trzy moduły (rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej – 4 godziny, MS Excel – 2 godziny, MS Access – 2 godziny). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym po 7 godz. lekcyjnych – raz w tygodniu w godz. 8:00 – 14:00, lub w systemie popołudniowym – 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16:30 – 19:45. Możliwe są również spotkania w trybie zaocznym. Zajęcia będą się odbywać w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.  

Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45. 

 

Treści kształcenia:

Moduł I. Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej – 86 godzin lekcyjnych oraz 4 godziny egzaminacyjne.

1.         Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (4 godziny lekcyjne).

2.         Struktura i prezentacja sprawozdania finansowego według MSR 1 (4 godziny lekcyjne).

3.         Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.

(MSR 8) oraz zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego (MSR 10) (4 godziny lekcyjne).

4.         Zapasy (6 godzin lekcyjnych).

5.         Rzeczowe aktywa trwałe (MSR 16) i nieruchomości inwestycyjne (MSR 40) (20 godzin lekcyjnych).

6.         Aktywa niematerialne (MSR 38) (4 godziny lekcyjne).

7.         Utrata wartości aktywów (MSR 36) (4 godziny lekcyjne).

8.         Leasing (MSR 17 oraz MSSF 16) (8 godzin lekcyjnych).

9.         Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37) (8 godzin lekcyjnych).

10.       Przychody z umów z klientami (MSSF 15) (8 godzin lekcyjnych).

11.       Sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych (MSR 7) (6 godzin lekcyjnych).

12.       Segmenty operacyjne (MSSF 8) i śródroczna sprawozdawczość finansowa (MSR 34) (8 godzin lekcyjnych).

13.       Elementy etyki w rachunkowości (2 godziny lekcyjne).

 

Moduł II. MS Excel – 38 godzin lekcyjnych – poziom podstawowy oraz 2 godziny egzaminacyjne

1.         Powtórzenie i uporządkowanie informacji (1 godzina lekcyjna).

2.         Organizacja danych w arkuszu Excel (11 godzin lekcyjnych).

3.         Zastosowanie najważniejszych funkcji MS Excel (13 godzin lekcyjnych).

4.         Metody sortowania i filtrowania danych (5 godziny lekcyjne).

5.         Tworzenie i praca z tabelami przestawnymi (6 godzin lekcyjnych).

6.         Praktyczne wskazówki (2 godziny lekcyjne).

 

Moduł III. MS Access – 38 godzin lekcyjnych - poziom podstawowy oraz 2 godziny egzaminacyjne

1. Podstawy baz danych (8 godzin lekcyjnych).

2. Proces projektowania bazy danych (11 godzin lekcyjnych).

3. Tworzenie zapytań z wykorzystaniem wspomagania graficznego (QBA) (8 godzin lekcyjnych).

4. Elementy formularzy (4 godziny lekcyjne).

5. Raporty (7 godzin lekcyjnych).

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę w zakresie: specjalistycznego słownictwa z zakresu rachunkowości w języku angielskim, podstawowych zasad, zadań rachunkowości i jej organizacji, polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie, ewidencji, dokumentowania, kontroli operacji gospodarczych, zasad oraz metod bieżącej i bilansowej wyceny aktywów i pasywów, klasyfikacji i ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, zasad sporządzania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.

Uczestnik kursu nabywa praktyczne umiejętności w zakresie: poprawnej ewidencji księgowej oraz weryfikacji zapisów księgowych z danymi źródłowymi, ewidencji i rozliczania kosztów w ramach ich rachunku (w układzie rodzajowym i funkcjonalnym), wyceny bieżącej i bilansowej aktywów i pasywów.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny. Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2012, poz. 186). Osoba, która na egzaminie otrzymała co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania otrzymuje dodatkowo „Dyplom ukończenia kursu Akademii Rachunkowości wg MSSF SKwP”, wydawany przez Oddział Okręgowy SKwP, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu. Zasady oceniania prac egzaminacyjnych są określone w Regulaminie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP  Oddziału Okręgowego w Krakowie. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza oraz protokół komisji egzaminacyjnej z przeprowadzonego egzaminu.

 

Informacja o kadrze:

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: .

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) - można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia, czy w części, czy w całości) - należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu - dostarczyć w oryginale.