Temat tygodnia
Temat przybliżają: Piotr Morawski i Denis Bujanowski, członkowie zespołu Transfer Agency w Brown Brothers Harriman.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2019-11-07
Zgłoś się

NAZWA KURSU : 

"Podatki w działalności gospodarczej - kompendium wiedzy"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej .


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu samodzielnego księgowego ,a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.


Słuchaczami kursu mogą być osoby:

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

b) posiadające wiedze z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych,

c) osoby, które zamierzają podjąć pracę w służbach finansowo -księgowych i będą prowadzić rozliczenia z budżetem,

d) osoby, które pracują w służbach finansowo -księgowych i chcą poszerzyć lub utrwalić swoją wiedzę w zakresie rozliczeń z budżetem,

e) osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Czas trwania kursu wynosi 44 godziny lekcyjne, 1 godzina lekcyjna to 45 minut. 

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym:
- w tygodniu, w systemie dopołudniowym - 1 razy w tygodniu, w poniedziałki  !!!,
po 7 godziny lekcyjnych; od godz. 8.00 - 15.00,
 

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje:

1. Podatki dochodowe - 16 godz.

 • formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów,
 • podatek dochodowy w działalności gospodarczej (CIT i PIT),
 • zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, w tym zasada ustalania  dochodu, przychody i koszty ich uzyskania,
 • deklaracje podatkowe, terminy oraz zasady ich sporządzania,
 • ewidencje podatkowe,
 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • analiza porównawcza opłacalności wyboru poszczególnych form opodatkowania,
 • podatek u źródła - stawki i obowiązki płatnika,
 • zasady opodatkowania zagranicznych dochodów,
 • podatek od dywidend,
 • podatkowe ujęcie dotacji, środków z funduszy unijnych,
 • opodatkowanie stron umowy leasingu.

2. Podatek (VAT) od towarów i usług - 18 godz.

 • zakres opodatkowania,
 • zasady powstawania obowiązku podatkowego,
 • wymogi dotyczące faktur VAT, 
 • kasy fiskalne,
 • zasady naliczania o odliczania podatku VAT,
 • deklaracje podatkowe oraz zasady ich sporządzania,
 • procedury szczególne (procedura marży, mały podatnik),
 • wybrane transakcje związane z obrotem zagranicznym. 

3. Podatki kosztowe i opłaty lokalne - 6 godz.

 • rodzaje podatków i opłat lokalnych,
 • podstawa i zakres opodatkowania,
 • deklaracje oraz terminy podatkowe,
 • opłata skarbowa,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,

4. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych - 4 godz. 

 • znaczenie rachunkowości, rola polityki rachunkowości a prawo podatków
 • różnice pomiędzy rachunkowością finansową, a podatkową,
 • praktyczne aspekty funkcjonowania rachunkowości podatkowej w jednostce gospodarczej. 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz podręczniki i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe. W wyniku ukończenia kursu osoba powinna potrafić:

 • obliczyć zobowiązanie podatkowe,
 • przygotować deklaracje i zeznania podatkowe (w zakresie omawianych podatków)r
 • ozpoznać potrzebę zastosowania odpowiednich przepisów prawa bilansowego i podatkowego,
 • odczytać bardziej złożone przepisy regulujące działalność gospodarczą jednostki i odpowiednio je zastosować,
 • sporządzić pisma, odwołania, skargę, wniosek do organów podatkowych wraz z podaniem podstawy prawnej,
 • przeprowadzić analizę porównawczą opłacalności wyboru konkretnej formy opodatkowania.

Warunki zaliczenia kursu

Podstawą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 75% godz. lekcyjnych i zaliczenie prac kontrolnych przeprowadzanych przez wykładowcę.Osoba, która spełniła warunek ilości obecności na kursie oraz zaliczyła prace kontrolne otrzymuje zaświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka:

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas scanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.