Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie -Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług” - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 16 czerwca (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
 • 2 GB pamięci RAM
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych, przypadki kiedy mogą stanowić koszty podatkowe np.:

 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
 • poczęstunki dla kontrahentów,
 • wydatki na dekoracje biura,
 • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
 • organizowanie imprez jubileuszowych, okolicznościowych i sportowo - rekreacyjnych,
 • kartki świąteczne itp.

3. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

4. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
 • reklama a marketing - skutki podatkowe rozróżnienia,
 • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
 • temporalne zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reklamę,
 • dystrybuowanie materiałów reklamowych, standy, katalogi, wzorniki itp.
 • reklama publiczna i niepubliczna – jednolite traktowanie na gruncie podatkowym itp.

5. Sponsoring oraz udział w targach i imprezach reklamowych:

 • Zasady dokumentowania i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Rozliczanie sponsoringu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Środki trwałe i wyposażenie przekazane nieodpłatnie nabywcom towarów bądź usług - skutki podatkowe.
 • Udział w targach i imprezach reklamowych – zasady rozliczeń podatkowych.

6. Sprzedaż premiowa w aspekcie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług oraz ustawy o grach hazardowych:

 • Wydatki na organizację sprzedaży premiowej, nagrody w organizowanych przez sprzedawcę bądź producenta konkursach i losowaniach - zasady zaliczania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym zwycięzców konkursów i promocji otrzymujących nagrody związane ze sprzedażą premiową, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przypadki, w których organizator sprzedaży premiowej pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT (możliwość potrącenia podatku naliczonego, przypadki gdy nie powstaje obowiązek uiszczenia podatku należnego itp.).
 • Rabaty naturalne – zasady rozliczeń na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług.
 • Sprzedaż premiowa – skutki na gruncie ustawy o grach hazardowych.

 7. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną (1 zł lub 1 gr) skutki w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

 8. Świadczenia na rzecz pracowników, zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy, ustalanie przychodów pracowników, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych np.:

 • wydatki pracodawcy na: prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe, bony obiadowe, posiłki i napoje dla pracowników, opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników, zapomogi pieniężne i rzeczowe, fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych, używanie służbowych telefonów do prywatnych celów pracowników itp.
 • wydatki na rzecz pracowników nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników – zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych, rozliczenia na gruncie VAT.

 10. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot zwracanych pracownikom z tytułu uczęszczania dzieci pracowników do przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych, wynajęcie dziennego opiekuna itp.

11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

12. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozliczanie na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

13. Podatek VAT należny i naliczony zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów.

14. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • zasady rozliczania VAT – u należnego w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy,
 • upominki i nagrody dla kontrahentów,
 • zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy - najkorzystniejsze metody rozliczeń podatkowych,
 • przekazanie a zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy - różnice w rozliczeniach podatkowych,
 • poczęstunki dla kontrahentów (usługi cateringowe, posiłki, napoje itp.),
 • użyczenie składników majątku kontrahentom – zasady rozliczeń podatkowych,
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania,
 • import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowym, towarów otrzymanych w drodze darowizny itp.,
 • przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich,
 • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.

15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy nie podlegają opodatkowaniu VAT – em,

16. Prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zasady rozliczeń na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

17. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

 18. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, darowizny, nieodpłatne świadczenia itp.).

 19. Świadczenia na rzecz pracowników w aspekcie podatku od towarów i usług np.:

 • czynności podlegające opodatkowaniu VAT - em,
 • poczęstunki dla pracowników - zasady opodatkowania,
 • świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.) – przypadki kiedy nie podlegają opodatkowaniu VAT em,
 • zakup usług obcych na potrzeby osobiste pracowników,
 • świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS,
 • zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku dokonywania świadczeń na rzecz pracowników,
 • zasady ewidencjonowania świadczeń na rzecz pracowników w kasie rejestrującej.

20. Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

21. Przypadki, w których świadczenia na rzecz pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.

22. Pozostałe zagadnienia.

 23. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Tomasz Wojewoda, ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie.W swojej dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził ponad 2.000 wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, przeszkolił ponad 60.000 osób z zakresu prawa podatkowego.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.