Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rozpoczęcie: godzina 9:30

Czas trwania: 6h

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

 Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów celno - skarbowych, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi

 

Treści kształcenia 

1. Tarcza antykryzysowa a podatek VAT

  • wydłużenie terminu z 3 dni do 14 dni na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT,
  • przesunięcie wejścia w życie z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. nowego pliku JPK_VAT,
  • przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z dnia 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
  • przesunięcie terminu ma instalację kas on line
  • co z przeglądami technicznymi kas w czasie pandemii

2. Korzystanie z ulgi na złe długi przez wierzycieli i dłużników w świetle tarczy antykryzysowej.

3. Zarządzanie rachunkiem VAT oraz zwrotami VAT – przyspieszone zwroty oraz „uwalnianie środków” – porady praktyczne.

4. Środki szczególne – kiedy organ może umorzyć zobowiązanie podatkowe?

5. Środki szczególne – kiedy organ może rozłożyć zobowiązanie podatkowe na raty? Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej,

6. Jakie zmiany w podatku VAT czekają nas w okresie epidemii (lipiec 2020)?

  • nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r.:

a)    na jakiej podstawie towary i usługi będą kwalifikowane od 1 kwietnia 2020 r.,

b)    PKWiU a nomenklatura scalona – w jakich sytuacjach będą decydowały o stawce VAT,

c)    wybrane towary i usługi, na które zmieniają się stawki podatkowe (stawki podwyższone i stawki, obniżone od 1 lipca 2020 r.),

d)    skutki błędnej klasyfikacji towarów lub usług.

  • Wiążąca informacja stawkowa (WIS):

a)    dotychczasowe problemy z ustaleniem prawidłowego PKWiU oraz stawki podatku VAT na tle orzecznictwa i stanowisk organów podatkowych,

b)    elementy decyzji WIS,

c)    kto będzie mógł wystąpić o WIS? Elementy wniosku o wydanie WIS,

d)    postępowanie w sprawie wydania WIS,

e)    zaskarżalność decyzji o WIS,

f)    opłaty dotyczące WIS.

7 .   „Biała lista” od dnia 1 stycznia 2020 r. oraz projektowane zmiany:

a)     dane zawarte w Rejestrze Podatników VAT („białej liście”) – jakie rachunki bankowe są widoczne w rejestrze,

b)     kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych w kwestii wyliczania „wartości transakcji 15 000 zł” (np. sumowanie kwot za poszczególne miesiące w przypadku umów ciągłych),

c)     „biała lista” a zapłata w formie innej niż przelew (karta kredytowa, PayPal itd.), d)     biała lista a zapłata na rachunek zagraniczny,

e)     zapłata na rachunek inny niż zawarty w „białej liście” a skutki w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2020 r. (w tym brak możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu),

f)     jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku zapłaty na rachunek spoza „białej listy”,

g)     cesja wierzytelności a biała lista podatników VAT,

h)     rachunki techniczne a biała lista podatników VAT,

i)     zapłata na rachunek indywidualny w tym za gaz, energię i inne media a biała lista podatników VAT,

j)     wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące białej listy podatników VAT.

8. Obowiązkowa podzielona płatność („split payment”) i solidarna odpowiedzialność:

a)     obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych,

b)     skutki w PIT / CIT od 1 stycznia 2020 r. nieprzestrzegania przepisów o obowiązkowej podzielonej płatności,

c)     solidarna odpowiedzialność nabywcy za podatek VAT nierozliczony przez wystawcę faktury od 1 listopada 2020 r. – omówienie zasad stosowania, przy uwzględnieniu praktycznych doświadczeń oraz interpretacji organów podatkowych.

d) różnica między obowiązkowym MPP a płatnością z białej listy

9. Zastąpienie deklaracji (VAT-7, VAT-7K i innych) rozszerzonym JPK_VAT od dnia 1 lipca 2020 r.:

a)     zastąpienie dotychczasowych deklaracji VAT rozszerzonym plikiem JPK_VAT,

b)     zakres informacji objętych rozszerzonym JPK_VAT,

c)     zasady nakładania kary 500 zł za każdy błąd w złożonym JPK_VAT oraz sposoby jej uniknięcia, nowe zasady w dobie pandemii proponowane przez MF

d)     rozszerzony JPK_VAT a podatnicy rozliczający kwartalnie (rożnych zakres informacji podawanych za poszczególne miesiące kwartału).

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

  1. Przesłanie formularza on-line  stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

      2.Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem realizacji szkolenia.  W tytule przelewu podajemy tytuł kursu/szkolenia.
Rachunek bankowy: BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001

  1. Faktura pro forma zostanie wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia na pisemną prośbę uczestnika ze wskazaniem  adresu e-mail  (nie dotyczy sektora  publicznego).
  2. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie  pisemnej na adres olkusz@skwp.krakow.pl Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

 

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Dorota Łabuda – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

 

Zapisy na szkolenie:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika

"Zapisz się".

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

olkusz@skwp.krakow.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181