Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-05-19
Zgłoś się

Kurs: Zarządzanie podatkami - I stopień.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatków a także z zasadami ich funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatków lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, zainteresowane poszerzeniem swoich kwalifikacji.

Czas trwania kursu to 64 godziny lekcyjne.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym - 3 x w tygodniu
Od poniedziałku do środy, od godz. 16.30 do 19.45.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych - 20 godz.
  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Przychody podlegające opodatkowaniu.
  3. Koszty uzyskania przychodów.
  4. Amortyzacja podatkowa.
  5. Różnice kursowe.
  6. Wybrane zagadnienia z zakresu kosztów podatkowych.
  7. Skutki podatkowe umów leasingu.
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązki płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - 10 godz.
  1. Opodatkowanie przychodów.
  2. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
  3. Obowiązki płatników w zakresie poboru i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
  4. Koszty uzyskania przychodów.
  5. Omówienie najczęściej występujących zwolnień, ulga podatkowa (PIT-2).
  6. Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe.
  7. Rozliczenie podatkowe pracownika oddelegowanego.
  8. Podróże służbowe pracowników i osób niebędących pracownikami w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  9. Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
  10. Dochód jako przedmiot opodatkowania.
  11. Rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  12. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  13. Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR, informacje podatkowe sporządzane przez płatników PIT-11.

  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej - 10 godz.

  1. Zagadnienia ogólne.
  2. Zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  3. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
  4. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem dochodowym, omówienie źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu.
  5. Działalność gospodarcza, wybór formy opodatkowania.
  6. Zasady ogólne - przychody i koszty uzyskania przychodów.
  7. Ryczałt ewidencjonowany, zasady opodatkowania.
  8. Karta podatkowa, zasady opodatkowania.
  9. Opodatkowanie przychodów i dochodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz jako odrębne źródło przychodów.
  10. Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości, zwolnienia przedmiotowe.

  4. Podatek od towarów i usług - 20 godz.

  1. Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.
  2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  3. Podatnicy podatku od towarów i usług, rejestracja w podatku od towarów i usług.
  4. Podstawowe zasady w zakresie ustalania podstawy opodatkowania.
  5. Podstawowe zasady w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego.
  6. Podstawowe zasady w zakresie odliczania podatku naliczonego.
  7. Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych będących podatnikami.
  8. Podstawowe zasady ustalania miejsca świadczenia usług w transakcjach na rzecz podmiotów, osób fizycznych nie będących podatnikami.
  9. Podstawowe zasady ustalania miejsca dostawy towarów.
  10. Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, kasy rejestrujące, deklaracje podatkowe.
  11. Faktury. Terminy przechowywania dokumentów, kursy walut.
  12. Mechanizm podzielonej płatności.
  13. Mały podatnik - zasady rozliczenia.
  14. Wybrane czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

  5. Wybrane zagadnienia z ustawy Ordynacja podatkowa - 4 godz.

  1. Organy podatkowe w sprawach z zakresu prawa podatkowego.
  2. Powstawanie zobowiązania podatkowego.
  3. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
  4. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w związku z prowadzoną kontrolą.
  5. Terminy (zasady liczenia).
  6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
  7. Pełnomocnictwo w sprawach przed organami podatkowymi. Podpisywanie deklaracji.
  8. Wykonanie decyzji organu podatkowego.
  9. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
  10. Korekta deklaracji.
  11. Kary porządkowe.
  12. Terminy w toku kontroli, postępowania.
  13. Doręczenia w toku kontroli, postępowania.

  Metody pracy

  Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

  Efekty kształcenia

  Efektem kształcenia na kursie będzie zdobycie kompetencji merytorycznych oraz nabycie umiejętności zawodowych z zakresu ukończonego kursu.

  Warunki zaliczenia kursu

  Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie   § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

  Informacja o kadrze

  Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Szczegółowe dane  dotyczące wykładowców  zawiera zakładka: .

  Zgłoszenia

  Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

  Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

  Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.