Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-05-15
Zgłoś się

Szkolenie:Legalne zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej  .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Umożliwi zdobycie wiedzy, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia. Podczas szkolenia omówione zostaną najnowsze przepisy regulujące kwestie legalnego wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium RP, podejmowania przez nich pracy (procedura ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę / pobyt). Omówione zostaną również przypadki legalnego świadczenia pracy bez koniczności uzyskania zezwolenia. Udział w szkoleniu pozwoli na samodzielne podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych, pracodawców oraz innych pracowników, którzy zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce
 2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
  • obywatele Unii Europejskiej
  • obywatele państw trzecich - m.in. Ukrainy, Rosji, Białorusi
  • pobyt w ramach ruchu wizowego oraz bezwizowego
  • pobyt czasowy a pobyt stały
 3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
  • swoboda przepływu pracowników,
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • cudzoziemcy uprzywilejowani (możliwość skorzystania z procedur uproszczonych)
 4. Zezwolenia na prace, w tym prace sezonowe (co, gdzie, kiedy):
  • tryb wydania, procedury
  • rodzaje zezwoleń, w tym jednolite zezwolenie na pracę i pobyt
  • procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia
 5. Oświadczenia o powierzeniu pracy po nowemu
 6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2017/2018
 7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych
 8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji
 9. Skutki prawne nielegalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce
 10. Studium przypadków, w tym poszukiwanie rozwiązań omawianych problemów

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Dawid Rusak, absolwent Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Wieloletni pracownik administracji państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej (20 letni staż pracy w instytucjach kontrolnych). Obecnie pełni funkcję kierowniczą w państwowej instytucji kontrolnej. Praktykę zawodową łączy z pracą naukowo-dydaktyczną.  Doświadczony i długoletni wykładowca prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy na uczelniach wyższych. Jako ekspert, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów m.in. w zakresie: legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP; szczególnej ochrony stosunku pracy, dopuszczalnych form kontroli pracowników, prawa związkowego; bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy.

Zapisy na szkolenie: 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.