Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
SKwP Oddział w Krakowie
Kraków, małopolskie
Podatki, Księgowość
Otwarte
Data aktualizacji: 2020-05-15
Zgłoś się
TRWA NABÓR . ROZPOCZĘCIE Z CHWILĄ ZEBRANIA GRUPY O CZYM POWIADOMIMY ZAINTERESOWANYCH UCZESTNIKÓW

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kształcenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, a także z zasadami jego funkcjonowania. Zadaniem kursu jest też propagowanie i utrwalanie zasad etyki zawodowej. Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą kompleksowo poznać zasady funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) lub pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu objętego niniejszym programem.

Czas trwania kursu to 36 godzin lekcyjnych  realizowanego w soboty.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

Program kursu obejmuje: 5 modułów po 7:15 godziny lekcyjne:

Moduł I

- Zasady ogólne funkcjonowania podatku od towarów i usług.

- Czynności podlegające i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- Czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

- Podatnicy podatku od towarów i usług.

- Rejestracja w podatku od towarów i usług.

- Stawki podatku od towarów i usług. Zwolnienia przedmiotowe.

- Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług.

- Deklaracje podatkowe. Zapłata podatku. Zwrot podatku.

- Faktury. Terminy przechowywania dokumentów.

- Kasy rejestrujące.

- Mechanizm podzielonej płatności.

- Kursy walut przy transakcjach realizowanych w walucie obcej.

- Ulga na złe długi - wierzytelności nieściągalne.

Moduł II

 - Dostawa towarów.

- Świadczenie usług.

- Mały podatnik – zasady rozliczenia.

- Opodatkowanie transferu bonów.

- Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.

- Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.

- Import towarów.

- Eksport towarów.

- Import usług.

- Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie krajowym.

- Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie zagranicznym.

Moduł III

- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

- Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna - procedura uproszczona.

- Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju.

- Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Moduł IV

- Miejsce świadczenia (opodatkowania) dostawy towarów.

- Miejsce świadczenia (opodatkowania) usług.

- Podstawa opodatkowania.

- Obowiązek podatkowy.

Moduł V

- Podatek naliczony.

- Pojazdy, a odliczenie VAT.

Ćwiczenia praktyczne

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie:

Nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

- Znajomości zasada funkcjonowania podatku od towarów i usług

- Rozpoznawalności podatników podatku VAT

- Zdolność oceny jakie warunki muszą być spełnione dla poszczególnych czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT

- Prawidłowym ustalaniu podstawy opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego

- Umiejętność ustalanie miejsca dostawy towarów oraz świadczenia usług

- Znajomość zasad i terminów odliczania podatku naliczonego

- Posiadanie świadomości wymogów dokumentacyjno - sprawozdawczych

- Zdolność przewidywania skutków i podnoszenie odpowiedzialności za podjęte działania zawodowe

- Przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 75% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie

Wykładowcą na kursie jest - znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, długoletni współpracownik SKwP.

Zgłoszenia

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu otrzymacie Państwo zawiadomienie drogą mailową z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu potwierdzenia (mailem lub telefonicznie) – można dokonywać płatności.

Jeśli płatnikiem jest Firma ( nie ma znaczenia , czy w części, czy w całości) – należy przesłać do nas , które zamieszczone jest na naszej stronie internetowej. Oświadczenie to, opieczętowane i podpisane przez osobę decyzyjną w Firmie, należy przesłać do nas skanem a w dniu rozpoczęcia kursu – dostarczyć w oryginale.