Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Szkolenie: Rewolucja w obowiązkach informacyjnych w zakresie cen transferowych 2019/2020 (TP-R) - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do dnia 8 września (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności).

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

I. Ogólne informacje o cenach transferowych.

1. Identyfikacja podmiotów powiązanych.

2. Metody ustalania oraz weryfikacji cen transferowych.

3. Dokumentacja cen transferowych. Local file. Master file. Limity.  Elementy.

II. Ogólne informacje o informacji o cenach transferowych (TP-R).

1. Obowiązek sporządzenia dokumentacji a obowiązek przesłania informacji o cenach transferowych.

2. Podmiot składający informację o cenach transferowych a podmiot dla, którego jest składana informacja.

3. Jak postępować w przypadku spółki osobowej?

4. Prezentacja schemy TP-R.

5. Forma, termin oraz miejsce złożenia.

III. Elementy informacji o cenach transferowych (TP-R).

1. Zobowiązanie do sporządzenia dokumentacji albo zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji a zakres przekazywanych danych.

2. Cel złożenia informacji.

 • Jak postępować w przypadku złożenia informacji po raz pierwszy?
 • Jak postępować w przypadku korekty?

3. Okres, którego dotyczy informacja.

 • Jak postępować w przypadku spółki osobowej?

4. Dane identyfikacyjne podmiotu składając informację oraz dane identyfikacyjne podmiotu, za który jest składana informacja.

 • Jak postępować w przypadku tożsamości podmiotów?
 • Jak postępować w przypadku spółek osobowych?
 • Znaczenie kodu PKD.

5. Informacje finansowe o podmiocie, dla którego składana jest informacja.

 • Jak postępować w przypadku wszystkich podmiotów?
 • Jak postępować w przypadku banków oraz ubezpieczycieli?
 • Marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego.
 • Marża odsetkowa netto, koszty/dochody, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego.
 • Rentowność działalności technicznej, rentowność sprzedaży, rentowność aktywów, rentowność kapitału własnego.

6. Informacje dotyczące transakcji kontrolowanych.

 • Opis kontrahenta.
 • Zasady kategoryzacji transakcji kontrolowanych.
 • Zasady ustalania wartości transakcji kontrolowanych.
 • Informacje o cenach transferowych. Cena minimalna.  Cena maksymalna.  Zróżnicowany asortyment.
 • Informacja o zysku w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zysk zakładany.  Zysk zrealizowany.
 • Wynik transakcji kontrolowanej.
 • Wybór metody weryfikacji cen transferowych.
 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej. Metoda ceny odprzedaży.  Metoda koszt plus.  Metoda podziału zysku.  Metoda marży transakcyjnej netto.  Inna metoda – wycena niezależnego specjalisty.  Inna metoda.
 • Wybór wskaźnika rentowności. Marża brutto ze sprzedaży.  Narzut brutto ze sprzedaży.  Marża netto ze sprzedaży.  Narzut netto ze sprzedaży.  Marża operacyjna.  Narzut operacyjny.  Marża zysku brutto.  Narzut zysku brutto.  Rentowność aktywów.  Rentowność kapitału własnego.  Wskaźnik Berry´ego.  Narzut EBIT.  Marża EBIT.  Rentowność kapitału własnego.
 • Korekta wyników porównywalności.
 • Analiza dolnej oraz górnej granicy przedziału.
 • Przypadki szczególne – transakcje finansowe oraz udostępnienie wartości niematerialnych i prawnych.

IV. Pozostałe obowiązki informacyjne związane bezpośrednio lub pośrednio z problematyką podmiotów powiązanych oraz cen transferowych.

 • Nowy dokument CbC.
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

V. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków.

VI. Pytania oraz odpowiedzi.

 

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Marcin Górski - Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin Górski posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT, finanse i rachunkowość.

 

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas .

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres 

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.